เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: กระบวนการการดูแลตนเองของผู้ที่เป็นโรคจิตเภทที่กลับมารักษาซ้ำในโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น.

 

ผู้วิจัย/Authors: จิดารัตน์ พิมพ์ดีด

ชื่อเรื่อง/Title: กระบวนการการดูแลตนเองของผู้ที่เป็นโรคจิตเภทที่กลับมารักษาซ้ำในโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น.

แหล่งที่มา/Source: เอกสารวิจัยเรื่อง กระบวนการการดูแลตนเองของผู้ที่เป็นโรคจิตเภทที่กลับมารักษาซ้ำในโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น, พ.ศ.2541

รายละเอียด / Details:

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการ การดูแลตนเองของผู้ที่เป็นโรคจิตเภทที่กลับมารักษาซ้ำในโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นครั้งที่ 2 ขึ้นไป กรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษาประยุกต์มาจากแนวคิดของ Chrisman (1977) Kleinman(1980) จากการทบทวนวรรณกรรม และจากประสบการณ์พยาบาลผู้ที่เป็นโรคจิตเภทของผู้วิจัย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการการดูแลตนเองของผู้ที่เป็นโรคจิตเภท กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ที่เป็นโรคจิตเภททั้งเพศชายและหญิงจำนวน 10 ราย และญาติของผู้ที่เป็นโรคจิตเภทจำนวน 10 รายโดยการสุ่มอย่างเจาะจง เก็บรวบรวมข้อมูลในระหว่างเดือนสิงหาคมถึงกันยายน 2540 โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกเกี่ยวกับกระบวนการการดูแลตนเองโดยครอบคลุม 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ระยะรับรู้อาการผิดปกติทางจิต ระยะที่ 2 ระยะมารับการรักษาในโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นครั้งแรก และระยะที่ 3 ระยะมารับการรักษาในโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นครั้งที่ 2 ขึ้นไป ในแต่ละระยะจะศึกษาถึงกิจกรรมดูแลตนเองของผู้ที่เป็นโรคจิตเภทและญาติในขั้นตอนต่าง ๆ 5 ขั้นตอนคือ 1) การให้คำจำกัดความอาการผิดปกต 2) การปรึกษาหารือกับบุคคลรอบข้าง 3) การปรับเปลี่ยนบทบาท 4) การรักษาและ 5) การปฏิบัติตามการรักษาและการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล 2) แนวคำถามการสัมภาษณ์กระบวนการการดูแลตนเอง วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา และตรวจสอบผลการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผลการวิจัยสามารถสรุปกิจกรรมการดูแลตนเองของผู้ที่เป็นโรคจิตเภทและญาติในขั้นตอนต่าง ๆ 5 ขั้นตอน โดยเปรียบเทียบทั้ง 3 ระยะ ดังนี้ 1. ขั้นตอนการให้คำจำกัดความอาการผิดปกติ กิจกรรมการดูแลตนเองที่เกิดขึ้นในทั้ง 3 ระยะ การวินิจฉัยอาการผิดปกติ ในระยะที่ 1 ผู้ที่เป็นโรคจิตเภทและญาติจะให้การวินิจฉัยอาการผิดปกติเป็น 3 ลักษณะคือ 1) อาการผิดปกติทางด้านร่างกาย 2) อาการผิดปกติทางจิต “ประสาท” และ 3) อาการผิดปกติทางจิต “บ้า” หรือ “ป่วง” ในระยะที่ 2 จะให้การวินิจฉัยเป็น 2 ลักษณะคือ 1) อาการผิดปกติทางจิต “ประสาท” และ 2) อาการผิดปกติทางจิต “บ้า” หรือ “ป่วง” และในระยะที่ 3 จะให้การวินิจฉัยเป็น 2 ลักษณะคือ 1) การเริ่มผิดปกติ “แป่” และ 2) อาการผิดปกติทางจิต “บ้า” หรือ “ป่วง” 2. ขั้นตอนการปรึกษาหารือกับบุคคลรอบข้าง กิจกรรมการดูแลตนเองในทั้ง 3 ระยะ เป็นการแสวงหาการปรึกษาบุคคลใกล้ชิด ซึ่งจะมีขอบเขตหรือเครือข่ายของการปรึกษาแตกต่างกันใน 3 ระยะ โดยใน ระยะที่ 1 การปรึกษาบุคคลรอบข้างจากครอบครัวไปสู่เครือญาติ และชุมชน ในระยะที่ 2 พบว่ามีการปรึกษาบุคคลในครอบครัวและระหว่างเครือญาติ ส่วน ในระยะที่ 3 จะปรึกษาเฉพาะครอบครัวเท่านั้น แต่พบว่าการปรึกษาเจ้าหน้าที่ตำรวจพบทั้ง 3 ระยะ 3. ขั้นตอนการปรับเปลี่ยนบทบาท กิจกรรมการดูแลตนเองในขั้นตอนนี้คือ การกระทำบทบาทด้านต่างๆได้แก่ บทบาทด้านอาชีพและการทำงาน บทบาทด้านสังคม บทบาทในครอบครัว และบทบาทการเจ็บป่วย พบว่าผู้ที่เป็นโรคจิตเภทส่วนใหญ่เมื่อมีอาการทางจิตสงบในทั้ง 3 ระยะจะสามารถประกอบอาชีพและทำงานได้ตามปกติ แต่จะมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้างลดลงและมีพฤติกรรมแยกตัวเองมากขึ้น ตลอดจนมีสัมพันธภาพกับบุคคลภายในครอบครัวไม่ดีสำหรับบทบาทการเจ็บป่วย พบว่า ใน ระยะที่ 1 ถ้ามีอาการทางจิตผู้ที่เป็นโรคจิตเภทรับรู้ว่ามีอาการผิดปกติเกิดขึ้น แต่จะไม่คิดว่าอาการผิดปกตินั้นเป็นอาการของโรคจิต ในระยะที่ 2 ผู้ที่เป็นโรคจิตเภทส่วนใหญ่ยอมรับว่าป่วยเป็น “ประสาท” แต่ญาติส่วนใหญ่ยอมรับว่าป่วยเป็น “บ้า” และในระยะที่ 3 ถ้าระดับอาการผิดปกติทางจิตรุนแรงผู้ที่เป็นโรคจิตเภทและญาติจึงจะยอมรับว่ามีการเจ็บป่วยเป็น “บ้า” 4. ขั้นตอนการรักษา กิจกรรมดูแลตนเองในขั้นตอนนี้คือ การรักษาโดยตนเองและการไปรักษาตามแหล่งต่าง ๆ พบว่าผู้ที่เป็นโรคจิตเภทและญาติมีการรักษากันเองก่อนเสมอ เมื่อ อาการไม่ดีขึ้นจึงจะไปรักษากับหมอพื้นบ้าน แพทย์ฝ่ายกาย เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและแพทย์ทางจิตเวช 5. ขั้นตอนการปฏิบัติตามการรักษาและการประเมินผล กิจกรรมการดูแลตนเองที่เกิดขึ้นในทั้ง 3 ระยะ คือ ประเมินการรักษาและตัดสินใจเลือกแหล่งรักษา พบว่าการรักษากับหมอพื้นบ้าน ผู้ที่เป็นโรคจิตเภทจะเคร่งครัดในการปฏิบัติตามการรักษาเพราะอยากหายป่วย ญาติและผู้ที่เป็นโรคจิตเภทมีความพึงพอใจผู้รักษาและวิธีการรักษา แต่ไม่พึงพอใจผลการรักษา การรักษากับแพทย์ฝ่ายกายหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข พบว่าเมื่อมีอาการผิดปกติทางจิตจะปฏิบัติตามไม่สม่ำเสมอและผลการรักษาไม่ดีขึ้น แต่ญาติและผู้ที่เป็นโรคจิตเภทมีความพึงพอใจผู้รักษาและวิธีการรักษา ส่วนการรักษาในโรงพยาบาลจิตเวชจะเคร่งครัดต่อการปฏิบัติตามการรักษาในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เมื่อมีอาการดีขึ้นมักจะไม่ปฏิบัติตามการรักษา ซึ่งญาติและผู้ที่เป็นโรคจิตเภทมีความพึงพอใจต่อผู้รักษา วิธีการรักษาแลผลลัพธ์ของการรักษา จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ญาติและผู้ที่เป็นโรคจิตเภทมีประสบการณ์มากขึ้นเกี่ยวกับการดูแลตนเองและดูแลผู้ที่เป็นโรคจิตเภทในด้านการใช้ยาจิตเวช การสังเกตอาการนำก่อนอาการกำเริบ สามารถให้การดูแลตนเองได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะถึงการพัฒนาทักษะและเครือข่ายการดูแลตนเองของผู้ป่วยและญาติในชุมชน และความจำเป็นในการพัฒนางานสุขภาพจิตในการดูแลรักษาเบื้องต้น โดยการพัฒนาศักยภาพของสถานบริการในชุมชนที่จะเป็นทางเลือกใหม่ให้ประชาชน เพื่อที่จะช่วยป้องกันภาวะเรื้อรังและการกลับซ้ำของโรค อีกทั้งให้สามารถดูแลตนเองได้ถูกต้องและเหมาะสมต่อไป ส่วนบุคลากรพยาบาลควรพัฒนาเทคโนโลยีทางการพยาบาลที่เหมาะสมในการส่งเสริมความสามารถในการดูแลตนเอง
why most women cheat all wives cheat signs of infidelity
click here cheat on husband what is infidelity
link how many guys cheat why women cheat on husbands
cheaters wife affair read
website my wife cheated on me now what how often do women cheat on their husbands
wife cheaters website open
watching my girlfriend cheat blog.zycon.com my girlfriend cheated on me with my best friend
did my girlfriend cheat read i want my girlfriend to cheat on me
cheat on my girlfriend did my girlfriend cheat on me watching my girlfriend cheat
women cheat on their husbands boomasontennis.com why men cheat
erotic stories images violent sex ohiovalleyrestoration.com boys suck boys dick sex stories
percent of women that cheat click how to spot a cheater
sex stories of preteen girls myjustliving.com wife adult stories

Keywords: psychiatry, readmission, schizophrenia, self care, psychiatric nursing, โรคจิตเภท, จิตเภท, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, กระบวนการการดูแลตนเอง, การพยาบาลจิตเวช, กิจกรรมพยาบาล, ผู้ป่วยโรคจิต, การพยาบาลผู้ป่วยโรคจิตเภท

ปีที่เผยแพร่/Year: 2541

Address: สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Code: 375410000032

ISSN/ISBN: 974-675-686-9

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย