เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การศึกษาความว้าเหว่ของผู้สูงอายุในชุมชนแออัดในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์.

 

ผู้วิจัย/Authors: ธิดา มีศิริ

ชื่อเรื่อง/Title: การศึกษาความว้าเหว่ของผู้สูงอายุในชุมชนแออัดในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์.

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัยเรื่อง การศึกษาความว้าเหว่ของผู้สูงอายุในชุมชนแออัดในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ , พ.ศ. 2540

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยายโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความว้าเหว่ของผู้สูงอายุในชุมชนแออัดในเขตเทศบาล จังหวัดสุรินทร์ และความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ภาวะสุขภาพ สัมพันธภาพในครอบครัวและชุมชน และความสูญเสีย กับความว้าเหว่ของผู้สูงอายุในชุมชนแออัดในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ ประชากรในการศึกษาเป็นผู้สูงอายุในชุมชนแออัดในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ จำนวนทั้งสิ้น 109 ราย เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ และการสังเกตขณะเข้าไปในชุมชน โดยเก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1-30 กันยายน 2540 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 2 ส่วน คือ แบบสังเกตและแบบสัมภาษณ์ ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไป แบบวัดภาวะสุขภาพ แบบวัดสัมพันธภาพในครอบครัวและชุมชน แบบวัดความว้าเหว่ และแบบวัดความสูญเสีย โดยแบบวัดดังกล่าวได้ตรวจสอบคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบด้านเนื้อหา และหาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ และอธิบายคุณลักษณะของตัวแปรที่ศึกษา โดยวิเคราะห์การจำแนกพหุ และวิเคราะห์การถดถอยพหุเชิงเส้น ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. ผู้สูงอายุในชุมชนแออัดส่วนใหญ่มีความว้าเหว่อยู่ในระดับปานกลางร้อยละ 45 2. ผู้สูงอายุที่มีเพศแตกต่างกัน มีความว้าเหว่แตกต่างกันโดยผู้สูงอายุเพศหญิงมีค่าเฉลี่ยคะแนนความว้าเหว่มากกว่าผู้สูงอายุเพศชาย 3. ผู้สูงอายุที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีความว้าเหว่แตกต่างกัน โดยที่ผู้สูงอายุที่มีสถานภาพ โสด หม้าย หย่า แยก มีค่าเฉลี่ยคะแนนความว้าเหว่มากกว่าผู้สูงอายุที่มีสถานภาพสมรสคู่ 4. ผู้สูงอายุที่มีลักษณะการอยู่อาศัยแตกต่างกัน มีความว้าเหว่แตกต่างกัน โดยผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่คนเดียวมีค่าเฉลี่ยคะแนนความว้าเหว่มากกว่าผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่กับบุตร หลาน 5. ผู้สูงอายุที่มีแหล่งที่มาของรายได้แตกต่างกัน มีความว้าเหว่แตกต่างกันโดยผู้สูงอายุที่มีแหล่งรายได้จากบุตรหลานมีค่าเฉลี่ยคะแนนความว้าเหว่มากกว่าผู้สูงอายุที่หารายได้ด้วยตนเอง 6. รายได้มีความสัมพันธ์ทางลบกับความว้าเหว่ (ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยเท่ากับ -.16) 7. ภาวะสุขภาพมีความสัมพันธ์ทางลบกับความว้าเหว่ (ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยเท่ากับ -.54) 8. สัมพันธภาพในครอบครัวและชุมชนมีความสัมพันธ์ทางลบกับความว้าเหว่ (ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยเท่ากับ -.03) 9. ความสูญเสียมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความว้าเหว่ (ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยเท่ากับ .05) จากการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยเสนอแนะให้ผู้ที่รับผิดชอบทั้งภาครัฐ และทีมสุขภาพหาแนวทาวในการป้องกัน และส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ โดยจัดกิจกรรมที่หลากหลายและส่งเสริมสัมพันธภาพในครอบครัวและชุมชน โดยการทำกลุ่มประคับประคอง ให้คำปรึกษากับครอบครัว และเยี่ยมบ้านเป็นต้นและคัดกรองผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิตโดยเฉพาะตัวแปรเพศ เพศหญิง สถานภาพสมรสโสด หม้าย หย่า แยก อาศัยอยู่คนเดียว และมีแหล่งที่มาของรายได้จากบุตรหลานและมีปัญหาสุขภาพมาประกอบการพิจารณา
website women that cheat with married men wife cheaters
link how many guys cheat why women cheat on husbands
married affairs sites cheat wife why do wifes cheat
website read here how often do women cheat on their husbands
what is in the abortion pill how much for abortion the morning after pill
spy phone free download spyware for android phones free texting spyware
facts on hiv/aids aids treatments hiv transmission
would my boyfriend cheat parentpower.com i had a dream that my boyfriend cheated on me
i cheated on my boyfriend and told him marcandela.com my boyfriend cheated on me should i forgive him
meet to cheat go why women cheat
did my girlfriend cheat link i want my girlfriend to cheat on me
i cheated on my husband how do i fix it click i cheated on my husband with a woman
why married men cheat on their wives thesailersweb.com cheat on my wife

Keywords: ความว้าเหว่, ผู้สูงอายุ, ชุมชนแออัด, จิตวิทยา, สุขภาพจิต, สุขภาพจิตผู้สูงอายุ, ความสูญเสีย, elderly, psychology, mental health, loss, loneliness

ปีที่เผยแพร่/Year: 2540

Address: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทบวงมหาวิทยาลัย

Code: 375400000033

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย