เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ประสิทธิผลของแรงสนับสนุนทางสังคมต่อความวิตกกังวลและความซึมเศร้าของมารดาที่มีบุตรป่วยด้วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว.

 

ผู้วิจัย/Authors: จินตนา ตั้งวรพงษ์ชัย, ดุษฎี มุขสมบัติ

ชื่อเรื่อง/Title: ประสิทธิผลของแรงสนับสนุนทางสังคมต่อความวิตกกังวลและความซึมเศร้าของมารดาที่มีบุตรป่วยด้วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว.

แหล่งที่มา/Source: เอกสารวิจัยเรื่อง ประสิทธิผลของแรงสนับสนุนทางสังคมต่อความวิตกกังวลและความซึมเศร้าของมารดาที่มีบุตรป่วยด้วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว , พ.ศ. 2539

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลของแรงสนับสนุนทางสังคมต่อความวิตกกังวลและความซึมเศร้าของมารดาที่มีบุตรป่วยด้วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวกลุ่มตัวอย่างเป็นบิดาและมารดาผู้ป่วยเด็ก ซึ่งได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าป่วยด้วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวครั้งแรก และเข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วย 3ง โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 60 คู่ โดยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมกลุ่มละ 30 คู่ โดยมารดากลุ่มทดลองได้รับแรงสนันสนุนทางสังคมจากสามีตามแผนการสนับสนุนที่ผู้วิจัยกำหนด มารดากลุ่มควบคุมได้รับการสอนและคำแนะนำตามปกติจากพยาบาล เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง และแบบวัดความวิตกกังวลและความซึมเศร้าของซุง ข้อมูลที่ได้นำมาวิเคราะห์ด้วยสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ไคสแควร์ สถิติที (independent t-test และ Paired t-test) ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1) มารดากลุ่มทดลองจะมีความวิตกกังวลและความซึมเศร้าน้อยกว่ามารดากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p value = 0.0000) ภายหลังได้รับแรงสนับสนุนทางสังคม 2 สัปดาห์ และ 4 สัปดาห์ 2) ความวิตกกังวลและความซึมเศร้าของมารดากลุ่มทดลองในช่วงก่อนกับหลัง ได้รับแรงสนับสนุนทางสังคม 2 สัปดาห์ 4 สัปดาห์ และภายหลังได้รับแรงสนับสนุน 2 สัปดาห์ กับ 4 สัปดาห์ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value = 0.0000) 3) ความวิตกกังวลและความซึมเศร้าของมารดากลุ่มควบคุมในช่วงก่อนกับหลังได้รับการสอนและคำแนะนำ 2 สัปดาห์ 4 สัปดาห์ และภายหลังได้รับการสอนและคำแนะนำ 2 สัปดาห์ กับ 4 สัปดาห์ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value = 0.0000)
free abortion pill read when to get abortion
home remedies for abortion get an abortion ru486 abortion pill
what is an aspiration abortion abortion clinic nyc debate on abortion
facts on hiv/aids aids treatments hiv transmission
married and wanting to cheat so your wife cheated why cheat on your wife
watching my girlfriend cheat my girlfriend cheated on me with my best friend my girlfriend cheated on me with my best friend
meet to cheat go why women cheat
cheat on my girlfriend girlfriend cheated on me watching my girlfriend cheat
how often do women cheat on their husbands what makes husbands cheat my husband cheated
women who cheated reasons why husband cheat looking for affair
married looking to cheat what makes people cheat how can people cheat
my wife cheated now what how many people cheat women who cheat with married men
cheats prashanthiblog.com infidelity in marriage
how married men cheat open reasons why husband cheat

Keywords: ความวิตกกังวล, วิตกกังวล, ซึมเศร้า, เศร้า, ประสิทธิผล, แรงสนับสนุนทางสังคม, กิจกรรมพยาบาล, การพยาบาลจิตเวช, ผู้ป่วยมะเร็ง, anxity, depression, depress, psychiatric nursing, nurse, cancer

ปีที่เผยแพร่/Year: 2539

Address: มหาวิทยาลัยขอนแแก่น ทบวงมหาวิทยาลัย

Code: 375390000030

ISSN/ISBN: 974-674-504-2

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย