เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: สุขภาพจิตของญาติผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลศรีนครินทร์.

 

ผู้วิจัย/Authors: อัมพร กุลเวชกิจ, ดวงแก้ว รอดอ่อง, สุคนธ์ มหาทน, จรินทร์จิต สุภัทรนิยะพงศ์

ชื่อเรื่อง/Title: สุขภาพจิตของญาติผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลศรีนครินทร์.

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัยเรื่อง สุขภาพจิตของญาติผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลศรีนครินทร์, พ.ศ. 2539

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาวะสุขภาพจิตของญาติผู้ป่วยจิตเวช เปรียบเทียบภาวะสุขภาพจิต ระหว่างญาติผู้ป่วยนอกและญาติผู้ป่วยใน รวมทั้งเปรียบเทียบภาวะของญาติผู้ป่วยทั้งหมด ญาติผู้ป่วยนอกและญาติผู้ป่วยใน โดยแยกตาม เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ ฐานะทางเศรษฐกิจ ความสัมพันธ์กับผู้ป่วยและระยะเวลาที่เจ็บป่วยของผู้ป่วย กลุ่มตัวอย่างคือญาติของผู้ป่วยจิตเวชที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วย 3 และแผนกผู้ป่วยนอก ( จิตเวช) ระหว่างเดือน กันยายน 2538 ถึงเดือนธันวาคม 2538 ได้มาโดยการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) รวมทั้งสิ้น 200 ราย เป็นญาติผู้ป่วยใน 100 ราย และญาติผู้ป่วยนอก 100 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแบบวัดภาวะสุขภาพจิต ซึ่งผู้วิจัยนำมาจากแบบสอบถามสุขภาพทั่วไป GHQ-28 (General Health Questionnaire) ของโกลเบิร์กและวิลเลี่ยม (Golberg & Williams) มีทั้งหมด 28 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่น = 0.8734 ใช้เวลาในการเก็บรวมรวมข้อมูลทั้งสิ้น 4 เดือน วิเคราะห์ข้อมูลด้วย การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละและค่าซี (Z-test) ผลการวิจัยมีดังนี้ 5.1.1 สุขภาพจิตของญาติผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่ในภาวะไม่ดี คิดเป็นร้อยละ 62 5.1.2 สุขภาพจิตของญาติผู้ป่วยนอกและญาติผู้ป่วยในไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 5.1.3 ญาติผู้ป่วยทั้งหมด (นอกและใน) ที่มีอายุ การศึกษา อาชีพ และความสัมพันธ์กับผู้ป่วยที่แตกต่างกัน มีสุขภาพจิตแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 5.1.4 ญาติผู้ป่วยนอก ที่มีอายุ การศึกษา สถานภาพสมรส และอาชีพที่แตกต่างกันมีสุขภาพจิตแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 5.1.5 ญาติผู้ป่วยใน ที่มีอายุ และความสัมพันธ์กับผู้ป่วยที่แตกต่างกัน มีสุขภาพจิตแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
my husband cheated femchoice.org dating for married people
i cheated on my i cheated on my husband and loved it i want my husband to cheat
how to cheat with a married woman beautiful women cheat infidelity signs
looking to cheat click my husband cheated on me
erotic sex adult stories fiction free open tamil sex stories readable
dating for married how women cheat meet to cheat
little sex stories read vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny

Keywords: สุขภาพจิต, ญาติผู้ป่วยจิตเวช, ผู้ป่วยจิตเวช, จิตเวช, แบบวัดภาวะสุขภาพจิต, psychiatry, mental health, test, family

ปีที่เผยแพร่/Year: 2539

Address: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทบวงมหาวิทยาลัย

Code: 375390000029

ISSN/ISBN: 974-674-241-8

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย