เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ผลของการให้คำปรึกษาทางสุขภาพต่อการลดความวิตกกังวลของมารดาที่มีทารกตัวเหลืองตั้งแต่แรกเกิด.

 

ผู้วิจัย/Authors: เกื้อพันธ์ กลั่นการดี

ชื่อเรื่อง/Title: ผลของการให้คำปรึกษาทางสุขภาพต่อการลดความวิตกกังวลของมารดาที่มีทารกตัวเหลืองตั้งแต่แรกเกิด.

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัย พ.ศ. 2538

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลองมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลของการให้คำปรึกษาทางสุขภาพต่อการลดความวิตกกังวลของมารดาที่มีทารกตัวเหลืองตั้งแต่แรกเกิด กลุ่มตัวอย่างเป็นมารดาที่มีทารกตัวเหลืองตั้งแต่แรกเกิด และได้รับการรักษาในหอผู้ป่วย 2ก 2ข และ 2ค โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 60 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 30 คน กลุ่มทดลงจะได้รับคำปรึกษาทางสุขภาพส่วนในกลุ่มควบคุมจะได้รับคำแนะนำมารดาตามปกติจากเจ้าหน้าที่ประจำหอผู้ป่วย เก็บรวบรวมข้อมูลในระหว่างเดือนธันวาคม พ.ศ. 2537 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 โดยวิธีการสัมภาษณ์ ซึ่งประกอบด้วยแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวและประเมินความวิตกกังวลของมารดา ก่อนและหลังการทดลองให้คำปรึกษาทางสุขภาพด้วยแบบวัดความวิตกกังวลของสปิลเบอร์เกอร์และคณะ ซึ่งมีค่าความเที่ยง 0.885 การวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ t-test ผลการวิจัยปรากฎว่า ภายหลังได้รับคำปรึกษาทางสุขภาพ มารดาที่มีทารกตัวเหลืองตั้งแต่แรกเกิดมีความวิตกกังวลในระดับปานกลางคิดเป็นร้อยละ 76.7 และมีค่าเฉลี่ยคะแนนความวิตกกังวล (ค่าเฉลี่ย = 34.17) น้อยกว่ากลุ่มมารดาที่ไม่ได้รับคำปรึกษาทางสุขภาพ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนั้นจากผลการวิจัยครั้งนี้จึงสรุปได้ว่า การให้คำปรึกษาทางสุขภาพสามารถลดความวิตกกังวลได้ดีกว่าการให้คำแนะนำตามปกติ
why men have affairs reason why husband cheat married men who cheat with men
My wife cheated on me reasons people cheat all wives cheat
website read here i dreamed my husband cheated on me
website my wife cheated on me now what how often do women cheat on their husbands
what is in the abortion pill how much for abortion the morning after pill
watching my girlfriend cheat blog.zycon.com my girlfriend cheated on me with my best friend
i cheated on my husband now what robertsuk.com how to tell my husband i cheated
would my boyfriend cheat should i tell my boyfriend i cheated on him i found out my boyfriend cheated on me
wives that cheat femchoice.org how to cheat on wife
how to catch a cheat tolobel.com married men having affairs
married looking to cheat open how can people cheat
reasons women cheat click how to cheat on wife

Keywords: การให้คำปรึกษา, การให้คำปรึกษา, ปรึกษา, ความวิตกกังวล, การพยาบาล, การพยาบาลจิตเวช, ทกรกตัวเหลือง, counseling, psyciatric nursing, anxiety

ปีที่เผยแพร่/Year: 2538

Address: มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทบวงมหาวิทยาลัย

Code: 375380000018

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย