เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: รูปแบบใหม่ในการให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์ แก่นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ในชนบท.

 

ผู้วิจัย/Authors: ดรุณี รุจกรกานต์, พร้อมจิตร ห่อนบุญเหิม, สร้อย อนุสรณ์ธีรกุล, จิระภาพ ศิริวัฒนเมธานนท์, อุสาห์ ศุภรพันธ์, จินตนา ตั้งวรพงศ์ชัย, วิไล เกิดผล, โสภิดา ทัดพินิจ, โสมภัทร ศรไชย

ชื่อเรื่อง/Title: รูปแบบใหม่ในการให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์ แก่นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ในชนบท.

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัย พ.ศ. 2538

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์แก่เยาวชนโดยใช้รูปแบบการอบรมที่ได้รับการพัฒนาให้มีความเหมาะสมกับเยาวชนก่อนวัยรุ่น ในการส่งเสริมให้ปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอดส์ได้ มีทัศนคติที่ดีต่อผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์และสามารถอยู่ร่วมกับผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ในชุมชนได้อย่างผาสุก กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2537 ทั้งชายและหญิง จำนวน 1,287 คน โดยจัดการอบรมแยกเป็น 11 กลุ่ม ใช้เวลาอบรมกลุ่มละ 2 วัน คือวันเสาร์และวันอาทิตย์ กิจกรรมการอบรมประกอบด้วยการสนทนากลุ่ม การอภิปราย การสาธิต การเขียนโครงการ การฝึกทักษะ การแสดงบทบาทสมมติ และสนทนากับผู้ติดเชื้อ การเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งเชิงคุณภาพ จากกิจกรรมการอบรมและเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถามความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติเกี่ยวกับโรคเอดส์ วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ความถี่ร้อยละ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และการทดสอบค่าที ผลการวิจัยพบว่า การใช้รูปแบบการอบรมที่ประกอบด้วยกิจกรรมหลากหลายช่วยส่งเสริมการให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์ให้มีประสิทธิภาพ นักเรียนที่เข้ารับการอบรมมีความกระตือรือร้นในการร่วมทำกิจกรรมตลอดการอบรมเนื่องจากระยะเวลาทใช้ในแต่ละกิจกรรมเหมาะสมกับช่วงความสนใจ การใช้เกมส์สนุกช่วยให้นักเรียนมีความตื่นตัวที่จะเรียนรู้ข้อมูลต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี พบว่าคะแนนความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์หลังอบรมสูงกว่าก่อน อบรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 สำหรับทัศนคติเกี่ยวกับโรคเอดส์ พบว่า นักเรียนมีทัศนคติเปลี่ยนแปลงภายหลัง ได้มีประสบการณ์สนทนากับผู้ติดเชื้อ โดยพบว่าคะแนนทัศนคติภายหลังอบรมสูงกว่าก่อนอบรม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ความรู้เรื่องโรคเอดส์ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับทัศนคติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ความรู้เกี่ยวกับความจริงเรื่องโรคเอดส์ การติดต่อและการรักษา มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความรู้ในการป้องกันโรคเอดส์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 รูปแบบการอบรมในการวิจัยนี้พัฒนาเพื่อใช้กลุ่มเยาวชนก่อนวัยรุ่นโดยเฉพาะ ผลการอบรมแสดงให้เห็นว่าเยาวชนก่อนวัยรุ่นแม้จะมีอายุน้อยและขาดประสบการณ์ทางเพศสัมพันธ์ก็สามารถเรียนรู้เรื่องโรคเอดส์ได้อย่างดี โดยผ่านกิจกรรมและเกมส์ที่สนุก นอกจากนี้เยาวชนยังมีทัศนคติในทางบวกต่อผู้ติดเชื้อภายหลังที่ได้มีประสบการณ์ในการสนทนากับผู้ติดเชื้อ เอช ไอ วี
website link wife cheaters
cheater marriage affairs go
website open i dreamed my husband cheated on me
how to spot a cheater how many people cheat open
wife cheaters infidelity open
what is an aspiration abortion partial abortion debate on abortion
free std testing dallas male std symptoms chlamydia throat
how to cheat on my husband love affairs with married men my wife cheated
watching my girlfriend cheat blog.zycon.com my girlfriend cheated on me with my best friend
how to cheat on your boyfriend did my boyfriend cheat cheat on your boyfriend
cheaters link all women cheat
dating for married women who love to cheat meet to cheat

Keywords: รูปแบบการอบรม, โรคเอดส์, วัยรุ่น, ทัศนคติ, จิตวิทยา, ผู้ติดเชื้อเอดส์, ชุมชน, นักเรียน, attitude, psychology, aids, HIV, adolescence, student

ปีที่เผยแพร่/Year: 2538

Address: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทบวงมหาวิทยาลัย

Code: 375380000005

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย