เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: บริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ : กลวิธีในการป้องกันโรคเอดส์.

 

ผู้วิจัย/Authors: มณฑิรา เขียวยิ่ง, จินตนา ลี้ละไกรวรรณ, สุชาดา สุวรรณคำ, สร้อย อนุสรณ์ธีรกุล

ชื่อเรื่อง/Title: บริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ : กลวิธีในการป้องกันโรคเอดส์.

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัยเรื่อง บริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ : กลวิธีในการป้องกันโรคเอดส์ , พ.ศ. 2537

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการให้บริการคำปรึกษาด้านสุขภาพในการป้องกันโรคเอดส์ กลุ่มตัวอย่างเป็นสตรีวัยเจริญพันธ์ในหมู่บ้าน 6 แห่ง ที่เป็นที่ตั้งของสถานีอนามัยประจำตำบลในจังหวัดขอนแก่น ซึ่งคัดเลือกโดยการสุ่มจำนวน 550 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองที่ได้รับบริการคำปรึกษาด้านสุขภาพจากอาสาสมัครสาธารณสุข 3 หมู่บ้าน จำนวน 273 คน และกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รับคำปรึกษาด้านสุขภาพ และแบบสัมภาษณ์ ประกอบด้วย ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ความรู้เรื่องโรคเอดส์ ความเชื่อด้านสุขภาพ ซึ่งใช้กรอบแนวคิดของโรเซนสตอค (Rosenstock) และพฤติกรรมสุขภาพ ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ทั้งก่อนและหลังการให้บริการปรึกษาด้านสุขภาพ วิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติร้อยละ คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ย ระหว่างกลุ่มและภายในกลุ่มโดยสถิติ (t-test) ผลการวิจัยพบว่า 1. คะแนนเฉลี่ยความรู้เรื่องโรคเอดส์ ความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มทดลอง ภายหลังดำเนินการสูงกว่าก่อนการดำเนินการอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P < .05) 2. คะแนนเฉลี่ยความรู้เรื่องโรคเอดส์ ความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพภายหลังดำเนินการของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P < .05)
unfaithful spouse cheat husband
married affairs sites cheat wife why do wifes cheat
how do i know if my wife has cheated link what is infidelity
wife cheaters infidelity open
meet to cheat reasons why wives cheat on their husbands why women cheat
my husband cheated femchoice.org dating for married people
i cheated on my steveperks.com i want my husband to cheat
how do i know if my wife cheated men and women husband cheated wife
the reward joke classic adult jokes jokes stories humor funny open put in plastic panties stories adult
why married men have affairs click married men cheat with men
dating for married tracyawheeler.com meet to cheat

Keywords: บริการคำปรึกษาด้านสุขภาพ, การให้คำปรึกษา, ปรึกษา, เอดส์, โรคเอดส์, อาสาสมัครสาธารณสุข, aids, HIV, counseling

ปีที่เผยแพร่/Year: 2537

Address: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทบวงมหาวิทยาลัย

Code: 375370000055

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย