เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: บทบาทบิดาในการส่งเสริมสุขภาพจิตบุตรวัยรุ่นในชุมชนแออัด เขตเทศบาลเมือง จังหวัดขอนแก่น.

 

ผู้วิจัย/Authors: จินตนา ตั้งวรพงศ์ชัย, รัชนีบูล เศรษฐภูมิรินทร์

ชื่อเรื่อง/Title: บทบาทบิดาในการส่งเสริมสุขภาพจิตบุตรวัยรุ่นในชุมชนแออัด เขตเทศบาลเมือง จังหวัดขอนแก่น.

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัยเรื่อง บทบาทบิดาในการส่งเสริมสุขภาพจิตบุตรวัยรุ่นในชุมชนแออัด เขตเทศบาลเมือง จังหวัดขอนแก่น, พ.ศ. 2534

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาเพื่อศึกษาบทบาทบิดาในการส่งเสริมสุขภาพจิตบุตรวัยรุ่น ซึ่งจำแนกเป็นบทบาทด้านการอบรมสั่งสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการให้คำปรึกษาแนะนำด้านสังคมและการปรับตัว ด้านการสนับสนุนทางอารมณ์ และด้านการดูแลสุขภาพร่างกายบุตร นอกจากนี้ยังศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรกับบทบาทบิดาในการส่งเสริมสุขภาพจิตบุตรวัยรุ่น กลุ่มตัวอย่างเป็นบิดาที่มีบุตรอายุ13-20 ปี ที่ อาศัยอยู่ในชุมชนแออัด เขตเทศบาลเมือง จังหวัดขอนแก่น คือชุมชนคุ้มริมทางรถไฟหนองแวงตราชู 2 จำนวน 92 คน และชุมชนเทพารักษ์ จำนวน 163 คน รวมกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 255 คนเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง และแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับบทบาทบิดาในการส่งเสริมสุขภาพจิตบุตรวัยรุ่น ข้อมูลที่ได้นำมาวิเคราะห์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS/PC ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบไคสแควร์ และสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. บิดาแสดงบทบาทในการส่งเสริมสุขภาพจิตบุตรวัยรุ่นมากที่สุด คือ บทบาทด้านการดูแลสุขภาพร่างกายบุตร รองลงมาคือบทบาทด้านการให้คำปรึกษา แนะนำด้านสังคมและการปรับตัวบทบาทด้านการอบรมสั่งสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ และบทบาทด้านการสนับสนุนทางอารมณ์ ตามลำดับ 2. ชนิดของครอบครัวที่มีความสัมพันธ์กับบทบาทบิดามารดาในการส่งเสริมสุขภาพจิตบุตรวัยรุ่นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (X2 = 6.3493) 3. อายุของบิดามีความสัมพันธ์ทางบวกกับบทบาทบิดาในการส่งเสริมสุขภาพจิตบุตรวัยรุ่นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (r=0.1817)
why most women cheat signs of infidelity
why men have affairs website married men who cheat with men
husbands who cheat women that cheat with married men why wifes cheat
unfaithful spouse unfaithful husband
My wife cheated on me reasons people cheat all wives cheat
website cheat how often do women cheat on their husbands
home remedies for abortion get an abortion ru486 abortion pill
married and wanting to cheat so your wife cheated why cheat on your wife
watching my girlfriend cheat blog.zycon.com my girlfriend cheated on me with my best friend
i cheated on my boyfriend and told him open my boyfriend cheated on me should i forgive him
my husband cheated on me what do i do link my husband is a cheat
i cheated on my steveperks.com i want my husband to cheat
when your wife cheats darkwoodsdojo.com i want my wife to cheat on me
college girl first time sex stories and pictures click adult interactive stories
written adult stories with animals and humans having sex free indian adult sex stories adult baby girl stories

Keywords: สุขภาพจิตวัยรุ่น, สุขภาพจิต, ครอบครัว, วัยรุ่น, ชุมชนแออัด, family, adolescent, mental health

ปีที่เผยแพร่/Year: 2534

Address: คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทบวงมหาวิทยาลัย

Code: 375370000054

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย