เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ความคิด ความเชื่อทางศาสนา และการรักษาโรคแผนโบราณ : กรณีศึกษาที่วัดชัยภูมิพิทักษ์ จังหวัดชัยภูมิ.

 

ผู้วิจัย/Authors: จิระภา ศิริวัฒนเมธานนท์, กฤตยา แสวงเจริญ

ชื่อเรื่อง/Title: ความคิด ความเชื่อทางศาสนา และการรักษาโรคแผนโบราณ : กรณีศึกษาที่วัดชัยภูมิพิทักษ์ จังหวัดชัยภูมิ.

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัยเรื่อง ความคิด ความเชื่อทางศาสนา และการรักษาโรคแผนโบราณฯ , พ.ศ. 2537

รายละเอียด / Details:

การวิจัยเรื่อง ความคิด ความเชื่อทางศาสนา และการรักษาโรคแผนโบราณ : กรณีศึกษาที่วัดชัยภูมิพิทักษ์ จังหวัดชัยภูมิ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระบบความคิดความเชื่อทางศาสนาและการปฏิบัติตัวในการรักษาโรคโดยใช้สมุนไพรของผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ตลอดจนการศึกษากระบวนการการรักษาโรคของผู้ให้บริการ การวิจัยเชิงคุณภาพครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะกรณีในผู้ให้บริการที่ทำการรักษา และผู้รับบริการที่มารับการรักษา ที่วัดชัยภูมิพิทักษ์ (ผาเกิ้ง) อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยการทำสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและการติดตามถามความคิด ความเชื่อทางศาสนา และการปฏิบัติตัวในการรักษาโรคโดยใช้สมุนไพร ตลอดจนกระบวนการรักษาโรค นำมาวิเคราะห์เชิงเนื้อหา การวิจัยครั้งนี้ใช้เวลา 12 เดือน ระหว่างเดือนกันยายน 2537 ถึงเดือนสิงหาคม 2538 ผลการวิจัยพบว่า ผู้ให้บริการที่ทำการรักษาโรคโดยใช้สมุนไพรและพิธีกรรมนั้น ใช้ระบบความคิด ความเชื่อทางศาสนา และการปฏิบัติตัวในการรักษาโรคโดยใช้สมุนไพร ตลอดจนกระบวนการการรักษาโรคที่ได้จากการสะสมสืบทอดประสบการณ์จากผู้ที่รู้มาก่อน ซึ่งทำให้บางครั้งไม่สามารถอธิบายได้ในเชิงเหตุผล ผู้ให้บริการใช้ประสบการณ์ที่ค่อย ๆ สะสมโดยผ่านการสังเกต การทดลองปฏิบัติเอง การรักษา การนั่งทางในร่วมกับการสั่งสอนทางพุทธศาสนาและการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมจากตำราตามกำลังความสามารถของตนเอง เพื่อหวังให้การรักษาเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้น วิธีการรักษาที่ใช้จึงรวมไปถึงยาสมุนไพร น้ำมันมนต์ ประกอบกับเวทมนต์คาถาอาคม พุทธมนต์ ซึ่งใช้เฉพาะในการรักษาผู้ป่วยแต่ละราย การศึกษาชี้ให้เห็นชัดถึงความคิด ความเชื่อทางศาสนาของผู้ให้บริการกับกระบวนการรักษาโรคโดยใช้สมุนไพรและพิธีกรรม เป็นระบบการรักษาที่มีระบบวัฒนธรรมของชุมชนเข้ามามีอิทธิพลอย่างมาก ผู้รับบริการที่มารับการรักษา มีระบบความคิดความเชื่อทางศาสนาและการรักษาโรค โดยใช้สมุนไพรและพิธีกรรม ตลอดจนการใช้น้ำมันมนต์นั้น อยู่ที่ความเชื่อและความศรัทธาต่อชื่อเสียงของผู้ให้บริการที่ทำการรักษาโรค ซึ่งความเชื่อ และความศรัทธาเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความรู้สึกแก่ผู้มารับบริการในรูปของกำลังใจ โดยเกิดกำลังใจว่า ตนเองได้รับการรักษาจากหมอผู้มีความสามารถ และได้ผ่านกระบวนการทำพิธีกรรมต่าง ๆ ที่สามารถช่วยให้การรักษามีประสิทธิภาพมากขึ้น และสุดท้ายเป็นความเชื่อมั่นว่าตนกำลังจะหาย รวมทั้งบรรยากาศของการรักษาที่ผู้ป่วยและญาติพี่น้องสามารถมีส่วนร่วมในการรักษา มีลักษณะเป็นกระบวนการแก้ปัญหาความเจ็บป่วยที่ผ่านการวินิจฉัยร่วมกันระหว่างผู้ป่วย ญาติ พี่น้อง ชุมชน และเครือข่ายของสังคมรอบข้าง เป็นสิ่งที่สอดคล้องกับลักษณะทางสังคม วัฒนธรรมและวิถีการดำเนินชีวิตของผู้รับบริการ
unfaithful spouse cheat husband
read go married and want to cheat
wife cheaters website open
how to cheat on my husband site my wife cheated
did my girlfriend cheat link i want my girlfriend to cheat on me
i cheated on my steveperks.com i want my husband to cheat
i cheated on my husband how do i fix it click i cheated on my husband with a woman
why do husband cheat link when married men cheat
percent of women that cheat all wife cheat how to spot a cheater
horny sex stories blog.gobiztech.com reading sex stories
written adult stories with animals and humans having sex free indian adult sex stories adult baby girl stories

Keywords: ความคิดเห็น, ความคิด ความเชื่อ, จิตวิทยา, ศาสนา, ภูมิปัญญาท้องถิ่น, believe, thought, psychology

ปีที่เผยแพร่/Year: 2537

Address: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทบวงมหาวิทยาลัย

Code: 375370000053

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย