เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: สมรรถนะที่จำเป็นของพยาบาลวิชาชีพ.

 

ผู้วิจัย/Authors: ศิริพร จิรวัฒน์กุล, จินตนา ยูนิพันธ์, อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย, อุษา พึ่งธรรม, ศรีประภา ปิยะศิริศิลป์, พยุงจิต วรมุนินทร, รุ่งอรุณ โตศักดิ์ภราเลิศ, ชูศรี เกิดพงษ์บุญโชติ, ดวงตา กุลรัตนญาณ, วิภาวี เผ่ากันทรากร

ชื่อเรื่อง/Title: สมรรถนะที่จำเป็นของพยาบาลวิชาชีพ.

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัยเรื่อง สมรรถนะที่จำเป็นของพยาบาลวิชาชีพในการ, พ.ศ.2537

รายละเอียด / Details:

การวิจัยเชิงบรรยายเรื่อง สมรรถนะที่จำเป็นของพยาบาลวิชาชีพในการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดสมรรถนะที่จำเป็นที่พยาบาลวิชาชีพจำเป็นต้องมีในการพยาบาลผู้ที่มีปัญหาทางด้านจิตใจและอธิบายสถานการณ์การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชของพยาบาลวิชาชีพในประเทศไทย ผลการวิเคราะห์เนื้อหาซึ่งได้จากข้อมูลการสังเกตการปฏิบัติการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ 41 คน สนทนากลุ่มกับผู้ป่วย 37 คน ผู้บริหารการพยาบาล 38 คน อาจารย์พยาบาล 62 คน พยาบาลวิชาชีพ 201 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกอย่างเฉพาะเจาะจงจาก 5 จังหวัด คือ กรุงเทพฯ ชลบุรี ขอนแก่น เชียงใหม่ และสงขลาพร้อมทั้งการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตและจิตเวชอีก 17 คน และศึกษาหลักสูตรการศึกษาของพยาบาลวิชาชีพ พบว่า 1. สมรรถนะด้านการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชที่พยาบาลวิาชีพทุกคนจำเป็นต้องมี คือ การตระหนักตนเอง การสื่อสารเพื่อการบำบัดรักษา การให้คำปรึกษา การสัมภาษณ์เพื่อการช่วยเหลือ การดำเนินสัมพันธภาพเพื่อการบำบัดรักษา การดำเนินกลุ่มกิจกรรมบำบัด และการวิเคราะห์ปัญหาผู้ป่วยซึมเศร้า โกรธ ท้อแท้ ไม่ยอมรับ และมีความกดดันทางเพศ 2. พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลฝ่ายกาย และโรงพยาบาลจิตเวช ไม่ได้แสดงสมรรถภาพทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน มีที่ต่างกันบ้างคือ พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลจิตเวชดำเนินกลุ่มกิจกรรมบำบัดอย่างสม่ำเสมอ แต่พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลฝ่ายกายบางแห่งเท่านั้นที่ทำ และทำไม่สม่ำเสมอ
bacterial diseases std test free signs of chlamydia in males
i want to cheat on my girlfriend should i tell my girlfriend i cheated will my girlfriend cheat
would my boyfriend cheat i think my boyfriend cheated i had a dream that my boyfriend cheated on me
i want my girlfriend to cheat my girlfriend cheated my virtual girlfriend cheats
when your wife cheats click i want my wife to cheat on me
women looking to cheat link when a husband cheats
the reward joke classic adult jokes jokes stories humor funny open put in plastic panties stories adult
why married men have affairs click married men cheat with men
little sex stories tolobel.com vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny
free indian sex stories femchoice.org interactive adult stories

Keywords: สมรรถนะที่จำเป็นของพยาบาลวิชาชีพ, การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช, พยาบาลจิตเวช, พยาบาล, การตระหนักตนเอง, ปฺฎิบัติการพยาบาล, การสื่อสารเพื่อการบำบัดรักษา, psychiatric nurse

ปีที่เผยแพร่/Year: 2537

Address: ภาควิชาการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Code: 375370000037

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย