เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ปัญหาสังคมและสาธารณสุขของคนงานก่อสร้างในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.

 

ผู้วิจัย/Authors: อรุณ จิรวัฒน์กุล, ศิริพร จิรวัฒน์กุล, บุญศรี ปราบณศักดิ์, พรทิพย์ คำพอ, บัณฑิต ถิ่นคำรพ

ชื่อเรื่อง/Title: ปัญหาสังคมและสาธารณสุขของคนงานก่อสร้างในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัยเรื่อง ปัญหาสังคมและสาธารณสุขของคนงานก่อสร้างในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ , พ.ศ. 2537

รายละเอียด / Details:

การวิจัยเรื่องปัญหาสังคมและสาธารณสุขของคนงานก่อสร้างในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีเป้าหมายเพื่ออธิบายสถานภาพทางสังคมและสุขภาพอนามัยของคนงานก่อสร้าง การวิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ ร่วมกับวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ในการวิจัยเชิงปริมาณสุ่มตัวอย่างแบบเป็นขั้นตอน ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 812 คน เป็นคนงานร้อยละ 69 คนงานหญิง ร้อยละ 31 จากสถานก่อสร้างขนาดใหญ่ 20 แห่ง และขนาดเล็ก 24 แห่ง ในจังหวัดขอนแก่นและหนองคาย ใช้แบบสำรวจ 4 ฉบับ สัมภาษณ์ผู้คุมงาน 1 ฉบับ และสัมภาษณ์คนงาน 3 ฉบับ เก็บข้อมูลด้านความเป็นอยู่ทั่วไป การทำงาน ชีวิตส่วนตัว และปัญหา ตลอดจนวิธีการแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพอนามัย สังเกตสภาพความเป็นอยู่และการทำงานก่อสร้าง ส่วนในการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการสังเกตอย่างไม่มีส่วนร่วมในสถานก่อสร้างขนาดใหญ่ 3 แห่งและขนาดเล็ก 2 แห่ง จัดสนทนากลุ่มกับคนงาน 9 ครั้ง มีผู้ร่วมกลุ่ม 106 คน สัมภาษณ์เชิงลึกคนงาน 10 คน และผู้เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างอีก 17 คน ได้ข้อมูลด้านวิถีชีวิต โครงสร้างทางสังคมและการรับรู้ต่อสภาพปัญหาทางสังคมและสุขภาพของคนงานก่อสร้าง วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณเป็นอัตราส่วนร้อยละ และวิเคราะห์เนื้อหาข้อมูลเชิงคุณภาพ เสนอรายงานในรูปการบรรยาย โดยมีข้อค้นพบร่วมที่สำคัญดังนี้ 1. คนงานเกือบทั้งหมดเป็นคนอีสาน ร้อยละ 96.1 เป็นคนท้องถิ่นใกล้สถานก่อสร้าง มีคนงานชายมากกว่าคนงานหญิงในอัตราส่วน 2 : 1 และส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 16 - 35 ปี 2. ร้อยละ 63.7 ของคนงานพักอยู่บ้านตนเองในหมู่บ้าน อีกร้อยละ 34.6 พักในที่พักคนงานใกล้สถานก่อสร้าง ซึ่งมีสภาพแออัด การสุขาภิบาลไม่ดี 3. คนงานก่อสร้างทั้งหมดอยู่ในสภาพการทำงานที่เสี่ยงอันตราย เนื่องจากขาดการควบคุมเอาใจใส่ด้านความปลอดภัย ถูกเอาเปรียบค่าจ้างแรงงาน ไม่ได้รับการพิทักษ์สิทธิ์ตามกฎหมายและไม่มีอำนาจต่อรอง 4. ปัญหาด้านสุขภาพของคนงานมีผลมาจากปัญหาสังคม โดยเฉพาะความอ่อนแอในการคุ้มครองและปัญหาแรงงานสัมพันธ์มากกว่าผลของงานบริการสาธารณสุข
why most women cheat all wives cheat signs of infidelity
My wife cheated on me click here all wives cheat
why men have affairs why women cheat on men they love redirect
spy phone free download spyware for android phones free texting spyware
i want to cheat on my girlfriend open will my girlfriend cheat
meet to cheat go why women cheat
how to cheat on your boyfriend vancouverpaddlewheeler.com cheat on your boyfriend
i cheated on my husband now what just found out my husband cheated on me i cheated on my
women cheat on their husbands go why men cheat
how to catch a cheat tolobel.com married men having affairs
I cheated on my husband mapbiquity.com women love to cheat
lesbian sex stories ohiovalleyrestoration.com sex stories sites
cheats read infidelity in marriage
erotic stories images violent sex open boys suck boys dick sex stories
how married men cheat read reasons why husband cheat
sex stories of preteen girls myjustliving.com wife adult stories

Keywords: ปัญหาสังคม, วิธีการแก้ไขปัญหา, จิตวิทยา, สังคม, แรงงาน, social, psychology, coping health problem, labour

ปีที่เผยแพร่/Year: 2537

Address: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทบวงมหาวิทยาลัย

Code: 375370000036

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย