เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: สัมพันธภาพ และความเครียดของนักศึกษาพยาบาลที่ขึ้นฝึกปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศรีนครินทร์.

 

ผู้วิจัย/Authors: อัมพร กุลเวชกิจ

ชื่อเรื่อง/Title: สัมพันธภาพ และความเครียดของนักศึกษาพยาบาลที่ขึ้นฝึกปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศรีนครินทร์.

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัย พ.ศ. 2537

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย โดยมีวัตถุประสงค์คือ (1) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสัมพันธภาพและความเครียด ตามการรับรู้ของนักศึกษาพยาบาลที่ขึ้นฝึกปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับพยาบาลวิชาชีพ (2) เพื่อศึกษาระดับของสัมพันธภาพและความเครียดตามการรับรู้ของนักศึกษาพยาบาลที่ขึ้นฝึกปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับพยาบาลวิชาชีพ (3) เพื่อเปรียบเทียบสัมพันธภาพ และเปรียบเทียบความเครียด ตามการรับรู้ของนักศึกษาพยาบาลที่ขึ้นฝึกปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับพยาบาลวิชาชีพ โดยแยกตามแผนกการพยาบาล กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2536 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 132 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วยแบบสัมพันธภาพที่ผู้วิจัยดัดแปลงมาจากแบบประเมินสัมพันธภาพเชิงวิชาชีพของปัลดี อุณหเลขกะ และแบบสำรวจความเครียด HOS (Health Opinion Survey) การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficients) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance) การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม (Analysis of Co-variance) ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. สัมพันธภาพและความเครียดของนักศึกษาพยาบาลที่ขึ้นฝึกปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับพยาบาลวิชาชีพ มีความสัมพันธ์กันในทางลบอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 2. สัมพันธภาพระหว่างนักศึกษาพยาบาลกับพยาบาลวิชาชีพ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี ส่วนความเครียดของนักศึกษาพยาบาลส่วนใหญ่อยู่ในระดับต่ำ 3. สัมพันธภาพระหว่างนักศึกษาพยาบาลกับพยาบาลวิชาชีพ เมื่อจำแนกตามแผนกการพยาบาล ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 4. ความเครียดของนักศึกษาพยาบาลขณะขึ้นฝึกปฏิบัติงาน เมื่อจำแนกตามแผนกการพยาบาล ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
why men have affairs redirect married men who cheat with men
website my wife cheated on me now what how often do women cheat on their husbands
wife cheaters infidelity open
bacterial diseases go signs of chlamydia in males
i cheated on my husband now what i think my husband cheated how to tell my husband i cheated
women who cheated women who cheat on relationships looking for affair
reasons women cheat go how to cheat on wife
looking to cheat click my husband cheated on me
why married men have affairs married affairs sites married men cheat with men
little sex stories read vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny

Keywords: สัมพันธภาพ, ความเครียด, เครียด, สัมพันธภาพ, นักศึกษาพยาบาล, พยาบาลวิชาชีพ, stress, student nurse, relationship

ปีที่เผยแพร่/Year: 2537

Address: มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทบวงมหาวิทยาลัย

Code: 375370000022

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย