เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การศึกษาปัญหาสุขภาพจิตของนักเรียน โรงเรียนสาธิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น.

 

ผู้วิจัย/Authors: ทัณทิมา ระเบียบดี, อาภรณ์ ชาญชัยสกุลวัตร์, สุวะรี ฤกษ์จารี, สุนันทา ลี้ประกอบบุญ

ชื่อเรื่อง/Title: การศึกษาปัญหาสุขภาพจิตของนักเรียน โรงเรียนสาธิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น.

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัย พ.ศ. 2537

รายละเอียด / Details:

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบปัญหาสุขภาพจิตของนักเรียนโรงเรียนสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แยกตามสถานภาพครอบครัว ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว ลำดับการเกิด ระดับชั้น และคะแนนเฉลี่ยสะสม โดยศึกษาสุขภาพจิต 5 ด้าน คือ อาการทางกายเนื่องจากจิตใจ มโนภาพแห่งตน ความซึมเศร้า ความวิตกกังวลและความก้าวร้าว กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนที่เรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2, 3, 4, 5 และ 6 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น จำนวน 250 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามวัดสุขภาพจิต จำนวน 50 ข้อ สถิติที่ใช้คือ ค่าคะแนนเฉลี่ย ค่าคะแนนความแปรปรวน การทดสอบค่าเอฟ (F-test) และเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe method) ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป SPSSx ผลการวิจัยพบว่า 1. นักเรียนที่มีสถานภาพครอบครัวแตกต่างกันมีปัญหาสุขภาพจิตรวมและในแต่ละด้านทั้ง 5 ด้าน ไม่แตกต่างกัน 2. นักเรียนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจแตกต่างกันมีปัญหาสุขภาพจิตรวมทั้ง 5 ด้าน ไม่แตกต่างกัน ยกเว้นด้านความวิตกกังวล พบว่า นักเรียนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสูง มีปัญหาสุขภาพจิตด้านความวิตกกังวลมากกว่านักเรียนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจปานกลาง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3. นักเรียนที่มีลำดับการเกิดแตกต่างกันมีปัญหาสุขภาพจิตรวมและในแต่ละด้านทั้ง 5 ด้านไม่แตกต่างกัน 4. นักเรียนที่มีระดับชั้นทางการศึกษาแตกต่างกันมีปัญหาสุขภาพจิตรวมและในแต่ละด้านทั้ง 5 ด้าน ไม่แตกต่างกัน 5. นักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมแตกต่างกัน มีปัญหาสุขภาพจิตแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงมีปัญหาสุขภาพจิตมากกว่านักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมปานกลาง และพบว่านักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงมีปัญหาสุขภาพจิตมากกว่านักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมปานกลาง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในด้านอาการทางกายเนื่องจากจิตใจ ด้านความวิตกกังวล และด้านความก้าวร้าว
website my wife cheated on me now what how often do women cheat on their husbands
bacterial diseases std test free signs of chlamydia in males
how to cheat with a married woman west-bot.com my wife cheated on me with my father
would my boyfriend cheat should i tell my boyfriend i cheated on him i found out my boyfriend cheated on me
erotic stories images violent sex ohiovalleyrestoration.com boys suck boys dick sex stories
the reward joke classic adult jokes jokes stories humor funny site put in plastic panties stories adult

Keywords: ปัญหาสุขภาพจิต, นักเรียน โรงเรียนสาธิต, สุขภาพจิต, mental health problem, student

ปีที่เผยแพร่/Year: 2537

Address: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทบวงมหาวิทยาลัย

Code: 375370000016

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย