เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การสร้างหลักสูตรอบรมเยาวชนให้เป็นผู้นำในการรณรงค์ป้องกันการติดเชื้อเอดส์

 

ผู้วิจัย/Authors: ดรุณี รุจกรกานต์, วลัยพร นันท์ศุภวัฒน์, เพชรไสว ลิ้มตระกูล, มณฑิรา เขียวยิ่ง

ชื่อเรื่อง/Title: การสร้างหลักสูตรอบรมเยาวชนให้เป็นผู้นำในการรณรงค์ป้องกันการติดเชื้อเอดส์

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัย พ.ศ. 2537

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างหลักสูตร การอบรมที่เหมาะสมกับเยาวชน เพื่อให้เยาวชนสามารถถ่ายทอดความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อ เอช ไอ วี แก่เยาวชนอื่น ๆ ได้ ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อผู้ติดเชื้อเอดส์ในการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในชุมชน ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรเป็นนักเรียนมัธยมต้นและมัธยมปลายของโรงเรียน ในอำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วยนักเรียนโรงเรียนสารคามพิทยาคม จำนวน 29 คน นักเรียน โรงเรียนผดุงนารี 24 คน นักเรียนโรงเรียนมหาวิชานุกูล 26 คน นักเรียนโรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร 20 คน รวมทั้งหมด 99 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามซึ่งประกอบด้วยข้อมูลทั่วไป และแบบสอบถาม ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการปฏิบัติในการป้องกันการติดเชื้อเอดส์ของเยาวชน การดำเนินการวิจัย คณะผู้วิจัยได้สร้างหลักสูตร พร้อมทั้งจัดทำคู่มือวิทยากร เตรียมสื่อประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ และประชุมวิทยากรเพื่อให้วิทยากรเข้าใจวิธีดำเนินการ และสามารถใช้คู่มือที่พัฒนาขึ้นมา ต่อจากนั้นได้อบรมเชิงปฏิบัติการนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง เป็นเวลา 2 วัน และให้นักเรียนสร้างสื่อเพื่อเพื่อนเยาวชน ใช้เวลา 2 เดือน และดำเนินการจัดนิทรรศการ 1 วัน หลังจากนั้นได้ประเมินผลจากการจัดนิทรรศการ โดยผู้ที่ชมนิทรรศการ และประกวดสื่อที่จัดนิทรรศการ ผลจากการศึกษาพบว่า ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการปฏิบัติตัวของนักเรียนได้ค่าคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากเดิม คือ ความรู้เรื่องโรคเอดส์ ได้ค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 11.50 เป็น 12.01 (จากคะแนนเต็ม 13 คะแนน) ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยด้านทัศนคติเพิ่มขึ้นจาก 5.20 เป็น 5.46 (จากคะแนนเต็ม 6 คะแนน) และพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อโรคเอดส์ มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 6.37 เป็น 8.79 (จากคะแนนเต็ม 11 คะแนน)เมื่อเปรียบเทียบคะแนนความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อโรคเอดส์ พบว่า คะแนนความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อโรคเอดส์สูงกว่าคะแนนก่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ นอกจากนี้ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ นักเรียนทุกคนมีความพึงพอใจเป็นอย่างมากกิจกรรมที่ชอบมากที่สุด อันดับแรกคือ การสนทนากับผู้ติดเชื้อเนื่องจากเป็นประสบการณ์ใหม่ สำหรับเยาวชนและมีการสอดแทรกเนื้อหา การอยู่ร่วมกันกับผู้ติดเชื้อเอดส์ และเพศศึกษาเข้าไปด้วย กิจกรรมที่ได้รับความพึงพอใจรองลงมาคือ การสาธิตการใช้ถุงยางอนามัย จากการสังเกตพบว่า เยาวชนมีความกระตือรือร้น ตื่นเต้นและเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี กิจกรรมที่พึงพอใจเป็นอันดับสามคือ การแสดงบทบาทสมมุติเยาวชนได้แสดงออก ได้รับความเพลิดเพลิน และได้ข้อคิดจากกิจกรรมนี้ สำหรับกิจกรรมอื่น ๆ ที่บรรจุไว้ในหลักสูตรยังพบว่า กระตุ้นความสนใจ และให้ความรู้ควบคู่กันไปทุกกิจกรรมและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ แต่ควรจะได้รับการพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบบางกิจกรรมเพื่อให้สมบูรณ์แบบและเหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ การจัดนิทรรศการ เป็นกิจกรรมที่เยาวชนได้สร้างสื่อสำหรับเพื่อนเยาวชน เพื่อนำมารณรงค์ให้ความรู้แก่เยาวชนอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
website link wife cheaters
husbands who cheat women that cheat with married men why wifes cheat
cheater marriage affairs go
married affairs sites cheat wife why do wifes cheat
cheaters click here read
how do i know if my wife has cheated what to do when husband cheats what is infidelity
how to spot a cheater how many people cheat open
what is an aspiration abortion partial abortion debate on abortion
my girl friend cheated on me scottdangelo.com I cheated on my wife
women wanting to cheat blog.itracsigns.com how to tell my husband i cheated
women looking to cheat link when a husband cheats
I cheated on my husband mapbiquity.com women love to cheat
little sex stories tolobel.com vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny
how married men cheat read reasons why husband cheat
sex stories of preteen girls read wife adult stories

Keywords: ทัศนคติ, ผู้ติดเชื้อเอดส์, เอดส์, เยาวชน, จิตวิทยา, นักเรียน, พฤติกรรม, attitude, behavior, aids, student, psychology

ปีที่เผยแพร่/Year: 2537

Address: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Code: 375370000010

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย