เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: แนวทางการให้ความรู้ทางด้านสุขภาพอนามัยแก่หมอลำผีฟ้า.

 

ผู้วิจัย/Authors: กฤตยา แสวงเจริญ, จิระภา ศิริวัฒนเมธานนท์, สุชาดา สุวรรณคำ, สร้อย อนุสรณ์ธีรกุล, ดรุณี รุจกรกานต์

ชื่อเรื่อง/Title: แนวทางการให้ความรู้ทางด้านสุขภาพอนามัยแก่หมอลำผีฟ้า.

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัยเรื่อง แนวทางการให้ความรู้ทางด้านสุขภาพอนามัยแก่หมอลำผีฟ้า , พ.ศ. 2536

รายละเอียด / Details:

การศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการให้ความรู้ทางด้านสุขภาพอนามัยแก่หมอลำผีฟ้า มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้ ความเชื่อ และการปฏิบัติตนทางด้านสุขภาพอนามัยของหมอลำผีฟ้าและผู้รับบริการ จากนั้นให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยแก่หมอลำผีฟ้า และศึกษาผลการให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพอนามัยต่อการปฏิบัติของหมอลำผีฟ้า วิธีการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปฏิบัติการ โดยศึกษาจากหมอลำผีฟ้าทั้งหมด 34 คน ผู้รับบริการที่เคยรักษาหาย (ศิษย์ของหมอลำผีฟ้า) ตลอดจนประชาชนในชุมชนที่หมอลำทั้ง 34 คน อาศัยอยู่ รวมกันทั้งหมด 18 หมู่บ้าน ในท้องที่ 4 อำเภอของจังหวัดชัยภูมิ การศึกษาใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยใช้การสังเกตอย่างมีส่วนร่วม สัมภาษณ์แบบเจาะลึก การทำสนทนากลุ่ม เพื่อศึกษาความรู้ ความเชื่อ และการปฏิบัติตนทางด้านสุขภาพอนามัยของหมอลำผีฟ้า ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไปในหมู่บ้าน ก่อน-หลังการอบรม การใช้แบบทดสอบความรู้และการปฏิบัติตนก่อน-หลังการ อบรมให้ความรู้แก่หมอลำผีฟ้า และการสัมภาษณ์โดยใช้แบบสัมภาษณ์โดยเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขในการติดตามสัมภาษณ์หลังการอบรม การศึกษาครั้งนี้ใช้เวลา 12 เดือน โดยใช้ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือน มีนาคม 2536 ถึง กุมภาพันธ์ 2537 ผลของการศึกษาวิจัยพบว่า หมอลำผีฟ้ามีความรู้ ความเชื่อ และการปฏิบัติตัวทางด้านสุขภาพใน 2 ฐานะ ในฐานะที่เป็นหมอลำผีฟ้า หมอลำเชื่อว่าตนมีความสามารถปฏิบัติการรักษาโรคอย่างเชี่ยวชาญ โดยเฉพาะโรคผีทำและผีแปลง ทำให้มีลูกศิษย์ซึ่งตนรักษาหายและอยู่ด้วยโดยความผูกพันทางพิธีการมากมาย ทั้งนี้ได้รับการยอมรับจากญาติพี่น้องและคนในชุมชน และในฐานะที่เป็นบุคคลทั่วไปในชุมชน หมอลำผีฟ้าเคยได้รับการรักษาโดยวิธีการแพทย์แผนปัจจุบันและวิธีของหมอลำผีฟ้า และเชื่อว่าอาการโรคหายไปเพราะวิธีการของหมอลำผีฟ้าช่วย จึงเข้าเป็นผู้รักษา จากนั้นพบว่าตนมีอารมณ์ดีขึ้น สังคมกว้างขึ้น ฐานะทางเศรษฐกิจดีขึ้น บุคลิกภาพดีขึ้น บ้านเรือนสะอาดและมีระเบียบดีขึ้น ด้านความรู้ทางสุขภาพอนามัย หมอลำมีความรู้ที่เหมาะสมเกี่ยวกับด้านสุขภาพ มีความรู้ความเข้าใจถึงสาเหตุของการเจ็บป่วยและวิธีปฏิบัติตนเมื่อมีอาการเจ็บป่วย การงดอาหารแสลงเป็นไปอย่างเหมาะสม แต่ยังมีทัศนคติว่าวิธีการรักษาด้วยหมอลำยังไม่ถูกยอมรับจากบุคลากรสาธารณสุข การรักษาจึงไม่อยากบอกให้เจ้าหน้าที่รู้ ความรู้ส่วนใหญ่จึงเป็นการแสวงหาเอง จากความรู้ดังกล่าวจึงได้จัดอบรมหมอลำผีฟ้า ใช้เวลา 1 วันเพื่อให้เกิดความรู้ ทัศนคติที่ดีต่อการรักษาแผนปัจจุบัน และสามารถเผยแพร่ความรู้และช่วยเหลือผู้รับบริการได้อย่างเหมาะสม ในการเข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย หมอลำผีฟ้ายินดีเข้าร่วม เพราะถือว่าศักดิ์สิทธิ์ มอบหมายให้ตนทำหน้าที่เกี่ยวกับสุขภาพ จึงไม่สามารถปฏิเสธได้ แม้ว่าจะติดธุระอย่างไรก็ต้องมา เมื่อทดสอบความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่ก่อปัญหาทางด้านสุขภาพในกลุ่มตัวอย่าง พบว่าความรู้ทางด้านสุขภาพอนามัยของหมอลำผีฟ้าก่อนและหลังการอบรมไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ จากนั้นศึกษาและติดตามประเมินผลการให้ความรู้ทางสุขภาพอนามัยแก่หมอลำผีฟ้า พบว่าหมอลำสามารถนำความรู้ไปผสมผสานกับวิธีการรักษาของหมอลำผีฟ้า โดยให้ความรู้คำแนะนำต่อผู้รับบริการได้ทั้งก่อนและหลังการรักษาด้วยวิธีการของหมอลำผีฟ้า หมอลำผีฟ้าส่วนใหญ่พอใจและนำความรู้ไปปฏิบัติได้ถูกต้อง ในการให้การแนะนำ ดูแล และส่งต่อผู้ป่วยอย่างเหมาะสม ศิษย์และญาติ ตลอดจนประชาชนในชุมชนพึงพอใจที่รู้ว่าหมอลำได้รับการอบรมเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย
website open i dreamed my husband cheated on me
what is an aspiration abortion abortion clinic nyc debate on abortion
would my boyfriend cheat parentpower.com i had a dream that my boyfriend cheated on me
cheat on my girlfriend girlfriend cheated on me watching my girlfriend cheat
how do you know your wife cheated on you seniorgeekpc.com why do i want to cheat on my wife
women cheat on their husbands go why men cheat
women cheat husband why do husbands cheat women who cheat on their husbands
college girl first time sex stories and pictures perverted stories adult video adult interactive stories

Keywords: ไสยศาสตร์, ภูมิปัญญาท้องถิ่น, หมอลำผีฟ้า, ความเชื่อ, ผีฟ้า, ทัศนคติ, จิตวิทยา, psychology, attitude, magic, believe

ปีที่เผยแพร่/Year: 2536

Address: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทบวงมหาวิทยาลัย

Code: 375360000057

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย