เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การศึกษาปัจจัยเครียดของครอบครัวในหมู่บ้านอีสาน

 

ผู้วิจัย/Authors: จินตนา ลี้ละไกรวรรณ, รัชนีบูล เศรษฐภูมิรินทร์, มณฑิรา เขียวยิ่ง

ชื่อเรื่อง/Title: การศึกษาปัจจัยเครียดของครอบครัวในหมู่บ้านอีสาน

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัยเรื่อง การศึกษาปัจจัยเครียดของครอบครัวในหมู่บ้านอีสาน , พ.ศ. 2535

รายละเอียด / Details:

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา เพื่อศึกษาปัจจัยเครียดของครอบครัวและทรัพยากรของครอบครัว กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ ครอบครัวในหมู่บ้าน 4 แห่ง จำนวน 412 ครอบครัว โดยการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ ในระหว่างวันที่ 1 มีนาคม ถึง วันที่ 30 เมษายน 2536 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์ที่พัฒนาจากการสนทนากลุ่มโดยคณะผู้วิจัย วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ ค่าพิสัย ค่าคำนวณค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า ครอบครัวส่วนใหญ่ ร้อยละ 71.12 (N = 412) ประสบกับความเครียด และร้อยละ 77.82 (n = 293) ประสบความเครียดแบบนาน ๆ ครั้ง ปัจจัยเครียดของครอบครัว ได้แก่ โครงสร้างของครอบครัว พัฒนาการชีวิตของครอบครัว การรับรู้ต่อปัจจัยเครียดของครอบครัว ได้แก่ ปัจจัยเครียดทางด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยเครียดทางด้านสุขภาพ ปัจจัยเครียดทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างสามีและภรรยา ปัจจัยเครียดเกี่ยวกับบุตรและปัจจัยอื่น ๆ ตามลำดับ แหล่งทรัพยากรของครอบครัว ได้แก่ ญาติ เพื่อนบ้าน และข้าราชการ ตามลำดับ การช่วยเหลือที่ได้รับ ได้แก่ การได้รับคำแนะนำ การเงิน และการจัดการกับปัญหา ตามลำดับ
My wife cheated on me click here all wives cheat
how to spot a cheater My girlfriend cheated on me open
why men have affairs redirect redirect
watching my girlfriend cheat blog.zycon.com my girlfriend cheated on me with my best friend
reason women cheat seniorgeekpc.com i dreamed my husband cheated on me
i cheated on my husband now what i think my husband cheated how to tell my husband i cheated
how to cheat with a married woman west-bot.com my wife cheated on me with my father
would my boyfriend cheat should i tell my boyfriend i cheated on him i found out my boyfriend cheated on me
wives that cheat husband watches wife cheat how to cheat on wife
why married men cheat on their wives why women cheat on husbands cheat on my wife
women cheat on their husbands boomasontennis.com why men cheat
reasons women cheat go how to cheat on wife
lesbian sex stories stories of train sex sex stories sites
cheats prashanthiblog.com infidelity in marriage
college girl first time sex stories and pictures click adult interactive stories

Keywords: เครียด, ความเครียด, ครอบครัว, stress

ปีที่เผยแพร่/Year: 2535

Address: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทบวงมหาวิทยาลัย

Code: 375350000058

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย