เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ความต้องการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือและการเตรียมตัวรับผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจิตเวช.

 

ผู้วิจัย/Authors: สมพร รุ่งเรืองกลกิจ, กฤตยา แสวงเจริญ

ชื่อเรื่อง/Title: ความต้องการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือและการเตรียมตัวรับผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจิตเวช.

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัยเรื่อง ความต้องการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือและการเตรียมตัวรับผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจิตเวช , พ.ศ. 2535

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาความต้องการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ป่วยและญาติ เมื่อผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น และการเตรียมตัวของญาติสำหรับการรับผู้ป่วยกลับสู่ครอบครัว โดยใช้แบบสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง สัมภาษณ์ญาติผู้ป่วยตึกศรีตรังบน ศรีตรังล่าง และตึกโนรี โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น จำนวน 108 ราย ผลการวิจัยพบว่า ญาติส่วนใหญ่มีความรู้สึกต่อผู้ป่วยในลักษณะขัดแย้ง คือมีทั้งความรู้สึกด้านบวกและลบในระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 67.59 ญาติมีความเชื่อว่าการมาเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาลจะช่วยให้ผู้ป่วยหายเร็ว ร้อยละ 88.88 แต่ไม่สามารถมาเยี่ยมได้ เนื่องจากอุปสรรคทางด้านเศรษฐกิจ ญาติมีความต้องการให้ผู้ป่วยอยู่โรงพยาบาลจนกว่าจะหาย ร้อยละ 25.00 และจะมีอุปสรรคถ้าต้องมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วย ร้อยละ 31.67 เช่น ไม่มีเวลา ไม่มีประสบการณ์ มีปัญหาทางเศรษฐกิจ เบื่อหน่ายการปฏิบัติตัวของญาติต่อผู้ป่วยในระหว่างอยู่โรงพยาบาล ส่วนใหญ่ใช้การพูดคุย ร้อยละ 89.89 แต่ไม่ได้กระตุ้นให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงพยาบาล ร้อยละ 54.10 ญาติมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยเมื่อกลับบ้าน ร้อยละ 72.22 มีการวางแผนรับผู้ป่วยกลับบ้านได้ถูกต้อง แต่ญาติรู้สึกว่ายังไม่พร้อมในการรับผู้ป่วย ร้อยละ 12.53 และคาดว่าจะมีอุปสรรคถ้าต้องดูแลผู้ป่วยที่บ้าน ร้อยละ 99.07 ญาติต้องการให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหรือสาธารณสุขติดตามเยี่ยมบ้าน ร้อยละ 97.96 ลักษณะของความต้องการช่วยเหลือ ส่วนใหญ่ต้องการได้รับความรู้โดยการสอน ร้อยละ 38.84 และให้เจ้าหน้าที่ให้ความรู้ต่อเพื่อนบ้านให้มีทัศนคติที่ดี ร้อยละ 18.18
why most women cheat all wives cheat signs of infidelity
how do i know if my wife has cheated link what is infidelity
wife cheaters website open
what is an aspiration abortion partial abortion debate on abortion
aids pictures symptoms click aid symptoms
married and wanting to cheat read why cheat on your wife
cheated on my husband link how to tell my husband i cheated
when your wife cheats darkwoodsdojo.com i want my wife to cheat on me
how often do women cheat on their husbands why do women cheat with married men my husband cheated
i cheated on my husband how do i fix it click i cheated on my husband with a woman
indian sex stories tolobel.com adult sex stories teacher student
cheaters link all women cheat
how married men cheat read reasons why husband cheat

Keywords: การเตรียมตัวของญาติ, การเตรียมตัวรับผู้ป่วย, ความรู้สึก, ผู้ป่วยจิตเวช, โรคจิต, กิจกรรมพยาบาล, การพยาบาลจิตเวช, ทัศนคติ, attitude, discharge, psychiatric nursing, psychiatry, psychosis

ปีที่เผยแพร่/Year: 2535

Address: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทบวงมหาวิทยาลัย

Code: 375350000051

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย