เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ความสัมพันธ์ระหว่างสัมพันธภาพในครอบครัว ประสบการณ์เกี่ยวกับเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงในชีวิตกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ.

 

ผู้วิจัย/Authors: นพวรรณ หาญพล

ชื่อเรื่อง/Title: ความสัมพันธ์ระหว่างสัมพันธภาพในครอบครัว ประสบการณ์เกี่ยวกับเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงในชีวิตกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ.

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัย พ.ศ. 2535

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสัมพันธภาพในครอบครัว ประสบการณ์เกี่ยวกับเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงในชีวิต กับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ที่มีภูมิลำเนาอยู่ใน 4 ตำบลที่ไม่มีพื้นที่เป็นเกาะของอำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด และเป็นผู้ที่ไม่มีความพิการของร่างกายที่ทำให้เกิดข้อจำกัดในการทำกิจวัตรประจำวัน จำนวน 179 ราย เป็นชาย 94 ราย หญิง 85 ราย ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบง่าย 2 ขั้นตอน (Two stage simple random sampling) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย 4 ส่วน คือข้อมูลทั่วไป แบบวัดสัมพันธภาพในครอบครัว แบบวัดประสบการณ์เกี่ยวกับเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงชีวิต และแบบวัดคุณภาพชีวิต ซึ่งผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content validity) จากผู้เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุที่เป็นแพทย์ 2 คน พยาบาล 4 คน สำหรับแบบวัดประสบการณ์เกี่ยวกับเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงในชีวิต และเพิ่มผู้เชี่ยวชาญอีก 2 คนคือ ข้าราชการบำนาญและประธานชมรมผู้สูงอายุของอำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด ความเที่ยง (reliability) ของเครื่องมือคำนวณโดยวิธีต่างๆ คือ แบบวัดสัมพันธภาพในครอบครัว ใช้วิธีของคูเดอร์ริชาร์ดสัน 21 (KR-21) ได้เท่ากับ 0.80 แบบวัดประสบการณ์เกี่ยวกับเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงในชีวิตโดยวิธีทดสอบซ้ำ (Test-retest) ได้เท่ากับ 0.90 และแบบวัดคุณภาพชีวิตใช้ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ได้เท่ากับ 0.96 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่าง สัมพันธภาพในครอบครัวและประสบการณ์เกี่ยวกับเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงในชีวิตกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียรสัน (Pearson’s product moment correlation coefficient) ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. สัมพันธภาพในครอบครัวมีความสัมพันธ์ในทางบวกกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.8904 (p < 0.01) 2. ประสบการณ์เกี่ยวกับเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงในชีวิต มีความสัมพันธ์ในทางลบกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ -0.7233 (p < 0.01) ผู้วิจัยได้มีข้อเสนอแนะให้เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดูแล ผู้สูงอายุ ตระหนักถึงความสำคัญของสัมพันธภาพในครอบครัวและประสบการณ์เกี่ยวกับเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงในชีวิต ซึ่งอาจจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ นอกจากนั้นควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ครอบครัวมีบทบาทในการดูแลผู้สูงอายุ โดยเน้นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว เพื่อให้เอื้อต่อการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุ ซึ่งอาจจะมีผลให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วย
click here cheat on husband what is infidelity
how is aids transmitted signs of aids in women worlds aids day
bacterial diseases std test free signs of chlamydia in males
reason women cheat seniorgeekpc.com i dreamed my husband cheated on me
meet to cheat go why women cheat
how to cheat with a married woman west-bot.com my wife cheated on me with my father
how to cheat with a married woman beautiful women cheat infidelity signs
reasons women cheat click how to cheat on wife

Keywords: คุณภาพชีวิต, ผู้สูงอายุ, สัมพันธภาพในครอบครัว, จิตวิทยา, สุขภาพจิต, family, quality of life, elderly, psychology, mental health

ปีที่เผยแพร่/Year: 2535

Address: มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทบวงมหาวิทยาลัย

Code: 375350000017

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย