เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: แนวทางป้องกันปัญหาและส่งเสริมสุขภาพจิตในหญิงหลังคลอด.

 

ผู้วิจัย/Authors: กฤตยา แสวงเจริญ, สุชาดา สุวรรณคำ, สร้อย อนุสรณ์ธีรกุล

ชื่อเรื่อง/Title: แนวทางป้องกันปัญหาและส่งเสริมสุขภาพจิตในหญิงหลังคลอด.

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัย พ.ศ. 2535

รายละเอียด / Details:

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดลองหาแนวทางเพื่อป้องกันปัญหาสุขภาพจิตหลังคลอดและส่งเสริมสุขภาพจิตในหญิงหลังคลอด โดยศึกษาในกลุ่มตัวอย่างที่เป็นหญิงที่หลังคลอด ครรภ์แรกไม่มีภาวะแทรกซ้อนในระหว่างตั้งครรภ์และหลังคลอดและเป็นคนไข้สามัญ กลุ่มตัวอย่างจะถูกประเมินสุขภาพจิตด้วยแบบทดสอบ SCL-90 ก่อนและหลังการทดลอง โดยกลุ่มทดลองจะได้รับการสนทนาเพื่อการช่วยเหลือจากพยาบาล พร้อมทั้งได้รับคู่มือส่งเสริมสุขภาพหลังคลอด ผลการสนทนาเพื่อการช่วยเหลือจากกลุ่มตัวอย่าง 77 รายพบว่า เป็นวิธีการที่มีประโยชน์ต่อหญิงหลังคลอดและหญิงหลังคลอดสามารถสอบถามข้อข้องใจและระบายออกถึงภาวะกดดันในใจในกรณีที่มีปัญหา และได้แนวทางในการเผชิญปัญหาที่เหมาะสมกับแต่ละคน คู่มือที่ได้รับมีประโยชน์ในการปฏิบัติตนหลังคลอดเมื่อกลับบ้าน เมื่อเปรียบเทียบลักษณะสุขภาพจิตระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง ซึ่งศึกษาจากแบบทดสอบ SCL-90 ในกลุ่มควบคุม 33 ราย และกลุ่มทดลอง 33 ราย ซึ่งผ่านการสนทนาเพื่อการช่วยเหลือและได้รับคู่มือส่งเสริมสุขภาพหลังคลอด พบว่าคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มควบคุมเมื่อเปรียบเทียบก่อนและหลังการศึกษา ในเวลาหลังคลอด 24 ชม. และหลังคลอด 8 สัปดาห์ นั้น มีความแตกต่างกันที่อาการของความวิตกกังวลลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.01 ส่วนคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มทดลองไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ทุกกลุ่มอาการ และเมื่อเปรียบเทียบคะแนนหลังการศึกษาของกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองพบว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 เมื่อศึกษาจากเหตุการณ์คับขันในชีวิตและความสามารถในการจัดหลังการคลอดพบว่าแนวโน้มในการเผชิญปัญหาของกลุ่มทดลองมีประสิทธิภาพมากกว่ากลุ่มควบคุม
website why people cheat in marriage wife cheaters
My wife cheated on me click all wives cheat
home remedies for abortion how much does abortion cost ru486 abortion pill
what is in the abortion pill how much for abortion the morning after pill
how to spot a cheater My girlfriend cheated on me open
meet to cheat reasons why wives cheat on their husbands why women cheat
cheat on my girlfriend girlfriend cheated on me watching my girlfriend cheat
i want my girlfriend to cheat site my virtual girlfriend cheats
how to cheat with a married woman west-bot.com my wife cheated on me with my father
when your wife cheats darkwoodsdojo.com i want my wife to cheat on me
married men affairs infidelity signs reasons why husbands cheat
women cheat husband go women who cheat on their husbands
erotic stories images violent sex adult diaper lover stories boys suck boys dick sex stories
indian sex stories tolobel.com adult sex stories teacher student
college girl first time sex stories and pictures mom sex stories adult interactive stories
the reward joke classic adult jokes jokes stories humor funny site put in plastic panties stories adult
why married men have affairs married men affairs married men cheat with men
erotic sex adult stories fiction free adult porn stories mom and son tamil sex stories readable
dating for married tracyawheeler.com meet to cheat

Keywords: สุขภาพจิตในหญิงหลังคลอด, สุขภาพจิต, แบบทดสอบ, การสนทนาเพื่อการบำบัด, การพยาบาลจิตเวช, กิจกรรมพยาบาล, ความวิตกกังวล, psychiatric nursing, anxiety, mental health

ปีที่เผยแพร่/Year: 2535

Address: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Code: 375350000001

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย