เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ระหว่างบุตรวัยก่อนเรียน ที่มีน้องเกิดใหม่ และที่เป็นบุตรคนเดียวของครอบครัว ตามการรับรู้ของมารดา.

 

ผู้วิจัย/Authors: คนึงนิตย์ ประจงกิจ

ชื่อเรื่อง/Title: การศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ระหว่างบุตรวัยก่อนเรียน ที่มีน้องเกิดใหม่ และที่เป็นบุตรคนเดียวของครอบครัว ตามการรับรู้ของมารดา.

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัย พ.ศ. 2534

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมไม่ถึงประสงค์ตามการรับรู้ของมารดาของบุตรวัยก่อนเรียนที่มีน้องเกิดใหม่และที่เป็นบุตรคนเดียวของครอบครัว กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นมารดาของบุตรวัยก่อนเรียนที่เรียนอยู่ในโรงเรียนอนุบาลในเขตอำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี แบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่มๆ ละ 30 คน กลุ่มที่ 1 เป็นมารดาของบุตรวัยก่อนเรียนที่มีน้องเกิดใหม่และกลุ่มตัวอย่างที่ 2 เป็นมารดาของบุตรคนเดียววัยก่อนเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เป็นแบบบันทึกข้อมูลทั่วไปของบิดามารดาและบุตร ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ของบุตรวัยก่อนเรียน ซึ่งประกอบด้วยพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ 6 ด้านดังนี้ พฤติกรรมก้าวร้าวดื้อดึง พฤติกรรมถดถอย พฤติกรรมที่มีปัญหาเกี่ยวกับการรับประทานอาหาร พฤติกรรมที่มีปัญหาเกี่ยวกับการนอน พฤติกรรมความวิตกกังวลจากการพรากจาก และพฤติกรรมแยกตัวซึมเศร้า เก็บรวบรวมข้อมูล 2 ครั้ง โดยกลุ่มตัวอย่างที่ 1 เป็นข้อมูลครั้งที่ 1 เมื่อตั้งครรภ์บุตรคนที่สอง อายุครรภ์ระหว่าง 36-40 สัปดาห์ และเก็บข้อมูลครั้งที่ 2 ภายหลังคลอดบุตรคนที่สองนาน 4 สัปดาห์ สำหรับกลุ่มตัวอย่างที่ 2 เก็บข้อมูลครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ห่างกัน 4 สัปดาห์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที ผลการวิจัยมีดังต่อไปนี้ 1. พฤติกรรมไม่พึงประสงค์รวมทุกด้านของบุตรวัยก่อนเรียนก่อนการมีน้องเกิดใหม่ 4 สัปดาห์กับของบุตรคนเดียวที่ได้จากการเก็บข้อมูลครั้งที่ 1 ตามการรับรู้ของมารดาไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่เมื่อพิจารณาพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ร้ายด้าน พบว่า บุตรวัยก่อนเรียนที่มีน้องเกิดใหม่มีพฤติกรรมแยกตัวซึมเศร้ามากกว่าบุตรคนเดียวอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนพฤติกรรมด้านอื่นไม่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 2. ก่อนการมีน้องเกิดใหม่ 4 สัปดาห์บุตรวัยก่อนเรียนมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์รวมทุกด้านตามการรับรู้ของมารดาแตกต่างจากภายหลังการมีน้องเกิดใหม่ 4 สัปดาห์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ทุกด้านเพิ่มขึ้นภายหลังการมีน้องเกิดใหม่ 3. ในระยะเวลาห่างกัน 4 สัปดาห์ บุตรคนเดียววัยก่อนเรียนมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์รวมทุกด้านตามการรับรู้ของมารดาแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์รวมทุกด้านเพิ่มขึ้น แต่เมื่อพิจารณาพฤติกรรมไม่พึงประสงค์รายด้านพบว่า พฤติกรรมก้าวร้าวดื้อดึง พฤติกรรมที่มีปัญหาเกี่ยวกับการรับประทานอาหารเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนพฤติกรรมด้านอื่นไม่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 4. พฤติกรรมไม่พึงประสงค์รวมทุกด้านของบุตรวัยก่อนเรียนหลังการมีน้องเกิดใหม่ 4 สัปดาห์ กับ ของบุตรคนเดียวที่ได้จากการเก็บข้อมูลครั้งที่ 2 ตามการรับรู้ของมารดาแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยบุตรวัยก่อนเรียนที่มีน้องเกิดใหม่ มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์รวมทุกด้านมากกว่าบุตรคนเดียว แต่เมื่อพิจารณาพฤติกรรมรายด้านพบว่า บุตรวัยก่อนเรียนที่มีน้องเกิดใหม่และที่เป็นบุตรคนเดียว มีพฤติกรรมที่มีปัญหาเกี่ยวกับการรับประทานอาหารไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนพฤติกรรมด้านอื่นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
how do i know if my wife has cheated link what is infidelity
facts on hiv/aids nav-connector.com hiv transmission
abortion personal stories longrangesystems.net suction abortion
how do you know your wife cheated on you open why do i want to cheat on my wife
i cheated on my husband how do i fix it sigridw.com i cheated on my husband with a woman
reasons women cheat go how to cheat on wife
erotic sex adult stories fiction free adult porn stories mom and son tamil sex stories readable
cheaters faithwalker.org all women cheat

Keywords: พฤติกรรมไม่พึงประสงค์, เด็กวัยก่่อนเรียน, เด็ก, พฤติกรรม, พฤติกรรมแยกตัว ซึมเศร้า, จิตวิิทยา, การรับรู้, perception, behavior, psychology, child,

ปีที่เผยแพร่/Year: 2534

Address: มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทบวงมหาวิทยาลัย

Code: 375340000021

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย