เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มที่มีต่อการเพิ่มการเห็นคุณค่าในตนเองของสตรีในสถานสงเคราะห์หญิงบ้านปากเกร็ดตระการ.

 

ผู้วิจัย/Authors: นิราศศิริ โรจนธรรมกุล

ชื่อเรื่อง/Title: ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มที่มีต่อการเพิ่มการเห็นคุณค่าในตนเองของสตรีในสถานสงเคราะห์หญิงบ้านปากเกร็ดตระการ.

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัย พ.ศ. 2534

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มที่มีต่อการเพิ่มการเห็นคุณค่าในตนเองของสตรี ในสถานสงเคราะห์หญิงบ้านปากเกร็ดตระการ โดยมีสมมติฐานว่าหญิงที่เข้าร่วมการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มจะเห็นคุณต่าในตนเองมากขึ้น และเพิ่มมากกว่ากลุ่มควบคุม กลุ่มตัวอย่างเป็นสตรีในสถานสงเคราะห์หญิงบ้านเกร็ดตระการ ที่อาสาสมัครอายุระหว่าง 16-26 ปี โดยสุ่มแบบมีจุดมุ่งหมายและจับคู่เหมือนโดยอายุเป็นหลัก เป็นกลุ่มทดลอง 1 กลุ่ม และกลุ่มควบคุม 1 กลุ่ม กลุ่มละ 10 คน กลุ่มทดลองได้รับการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มเป็นเวลา 3 วัน รวมเวลา 24 ชั่วโมง โดยมีผู้วิจัย และผู้ช่วยวิจัยเป็นผู้นำกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบวัดการเห็นคุณค่าในตนเองของโรเซนเบอร์ก ซึ่งแปลโดย เสาวภา วิชิตวาที ใช้การวิจัยแบบมีการทดสอบก่อนและหลังการทดลอง การวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยทดสอบความแตกต่างของคะแนนการเห็นคุณต่าในตนเองที่วัดก่อน และหลังการทดลองด้วยการทดสอบค่าที (t-test) ผลการวิจัยพบว่า คะแนนจากการเห็นคุณค่าในตนเองของกลุ่มสตรีในสถานสงเคราะห์หลังการทดลองเพิ่มขึ้น และเพิ่มมากกว่ากลุ่มควบุคมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
why most women cheat what to do when husband cheats signs of infidelity
husbands who cheat women that cheat with married men why wifes cheat
link husband cheated why women cheat on husbands
cheaters click here read
wife cheaters website open
how to cheat on my husband how to cheat on my husband my wife cheated
bacterial diseases std test free signs of chlamydia in males
married and wanting to cheat read why cheat on your wife
i cheated on my husband now what read i cheated on my
cheat on my girlfriend girlfriend cheated on me watching my girlfriend cheat
my husband cheated on me what do i do link my husband is a cheat
would my boyfriend cheat should i tell my boyfriend i cheated on him i found out my boyfriend cheated on me
i told my boyfriend i cheated on him slokell.com i want to cheat on my boyfriend
cheats women cheat infidelity in marriage

Keywords: การปรึกษาเชิงจิตวิทยา, การเห็นคุณค่าในตนเอง, ปรึกษา, psychiatry, psychology, counseling, group, self esteem

ปีที่เผยแพร่/Year: 2534

Address: บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทบวงมหาวิทยาลัย

Code: 37440000036

ISSN/ISBN: 974-581-210-2

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย