เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ผลของกลุ่มจิตบำบัดแบบโลกอสต่อการลดความวิตกกังวลเกี่ยวกับความตายในผู้ป่วยโรคมะเร็ง.

 

ผู้วิจัย/Authors: พรพรรณ ศรีธัญญารัตน์

ชื่อเรื่อง/Title: ผลของกลุ่มจิตบำบัดแบบโลกอสต่อการลดความวิตกกังวลเกี่ยวกับความตายในผู้ป่วยโรคมะเร็ง.

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัย พ.ศ. 2539

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลของกลุ่มบำบัดแบบโลกอสที่มีต่อการลดความวิตกกังวลเกี่ยวกับความตายในผู้ป่วยโรคมะเร็ง โดยมีสมมติฐานดังนี้ 1) หลังจากทดลองคะแนนความวิตกกังวลเกี่ยวกับความตายของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่เข้าร่วมกลุ่มจิตบำบัดแบบโลกอสจะมีค่าต่ำกว่าก่อนทดลอง 2) หลังการทดลองคะแนนความวิตกกังวลเกี่ยวกับความตายของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่เข้าร่วมกลุ่มจิตบำบัดแบบโลกอส จะมีค่าต่ำกว่าผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ไม่ได้เข้าร่วมกลุ่มจิตบำบัดแบบโลกอส การวิจัยครั้งนี้ใช้แบบการวิจัยที่มีกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม มีการทดสอบก่อนและหลังการทดลอง กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยโรคมะเร็งจำนวน 16 คน ซึ่งสุ่มจากผู้ป่วยโรคมะเร็งที่มีคะแนนความวิตกกังวลเกี่ยวกับความตายที่ค่าเฉลี่ย 68.32 หรือมากกว่า โดยวิธีสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย เป็นกลุ่มทดลอง 8 คน และกลุ่มควบคุม 8 คน กลุ่มทดลองเข้าร่วมกลุ่มจิตบำบัดแบบโลกอสเป็นเวลา 2 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 ครั้ง ครั้งละ 2.30 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 15 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบวัดความวิตกกังวลเกี่ยวกับความตายของเทมเพลอร์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนความวิตกกังวลเกี่ยวกับความตายด้วยวิธีการทดสอบค่าที ผลการวิจัยพบว่า 1. หลังการทดลองผู้ป่วยโรคมะเร็งที่เข้าร่วมกลุ่มจิตบำบัดแบบโลกอสมีคะแนนความวิตกกังวลเกี่ยวกับความตายต่ำกว่าก่อนเข้ากลุ่มอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2. หลังการทดลองผู้ป่วยโรคมะเร็งที่เข้าร่วมกลุ่มจิตบำบัดแบบโลกอสมีคะแนนความวิตกกังวล เกี่ยวกับความตายต่ำกว่าผู้ป่วยโรคมะเร็ง ที่ไม่ได้เข้าร่วมกลุ่มจิตบำบัดโลกอสอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
unfaithful spouse unfaithful husband
how do i know if my wife has cheated what to do when husband cheats what is infidelity
free abortion pill read when to get abortion
home remedies for abortion get an abortion ru486 abortion pill
spy phone free download spyware mobile texting spyware
spy phone apps android go spyware for android phone
i want my girlfriend to cheat my girlfriend cheated my virtual girlfriend cheats
i cheated on my husband how do i fix it sigridw.com i cheated on my husband with a woman
lesbian sex stories click sex stories sites
little sex stories tolobel.com vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny
what makes husbands cheat I cheated on my husband percentage of women who cheat

Keywords: กลุ่มจิตบำบัดแบบโลกอส, ความวิตกกังวล, ผู้ป่วยโรคมะเร็ง, กลุ่มจิตบำบัด, psychiatry, psychology, psychiatry, group psychotherapy, anxiety, cancer

ปีที่เผยแพร่/Year: 2539

Address: บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทบวงมหาวิทยาลัย

Code: 37439000055

ISSN/ISBN: 974-636-204-5

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย