เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการขับรถประสบอุบัติเหตุของผู้ขับขี่รถแท็กซี่ในกรุงเทพมหานคร.

 

ผู้วิจัย/Authors: วัลภา วงศ์สารศรี

ชื่อเรื่อง/Title: ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการขับรถประสบอุบัติเหตุของผู้ขับขี่รถแท็กซี่ในกรุงเทพมหานคร.

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัยเรื่อง ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการขับรถประสบอุบัติเหตุของผู้ขับขี่รถแท็กซี่ในกรุงเทพมหานคร , พ.ศ. 2539

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อหาความชุกของการขับรถประสบอุบัติเหตุของผู้ขับขี่รถแท็กซี่ในกรุงเทพมหานคร และศึกษาปัจจัยด้านชีวจิตสังคมและปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมของผู้ขับขี่รถแท็กซี่ที่มีผลต่อการขับรถประสบอุบัติเหตุ โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 648 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสัมภาษณ์ส่วนบุคคล แบบวัดความรู้เกี่ยวกับการขับขี่รถให้เกิดความปลอดภัย แบบทดสอบบุคลิกภาพ The Maudsley Personality Inventory (MPI) และแบบทดสอบปัญหาทางสุขภาพจิต The General Health Questionaire-30 (GHQ-30) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป SPSS/PC+ ผลการวิจัยพบว่า 1. ความชุกของการขับรถประสบอุบัติเหตุของผู้ขับขี่รถแท็กซี่ในกรุงเทพมหานครคิดเป็นร้อยละ 61.5 2. ปัจจัยด้านชีวจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับการขับรถประสบอุบัติเหตุ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05-.001 ได้แก่ การใช้ยาและสารเสพติด ประสบการณ์ในการขับขี่รถแท็กซี่ ความรู้เกี่ยวกับการขับขี่รถให้เกิดความปลอดภัย บุคลิกภาพ ปัญหาทางสุขภาพจิต จำนวนวันหยุดต่อเดือนและการตรวจสภาพรถ ปัจจัยที่ร่วมกันพยากรณ์การขับรถประสบอุบัติเหตุ ได้แก่ สุขภาพจิต บุคลิกภาพ ความรู้เกี่ยวกับการขับขี่รถให้เกิดความปลอดภัย การใช้ยาและสารเสพติด ประสบการณ์ในการขับขี่ และการตรวจสภาพรถ ตามลำดับ ซึ่งร่วมกันพยากรณ์การขับรถประสบอุบัติเหตุได้ ร้อยละ 38.1 3. ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการขับรถประสบอุบัติเหตุ ได้แก่ การขับรถในขณะที่สภาพรถปกติ ทางตรง ผิวถนนเรียบ เส้นทางที่คุ้นเคย และทัศนวิสัยแจ่มใส คิดเป็นร้อยละ 93.9, 63.1, 84.7, 86.7, และ 84.9 ตามลำดับ
link how many guys cheat why women cheat on husbands
married affairs sites cheat wife why do wifes cheat
read go married and want to cheat
free abortion pill read when to get abortion
home remedies for abortion open ru486 abortion pill
wife cheaters infidelity open
will my husband cheat again wife who cheated wife affair
my girl friend cheated on me scottdangelo.com I cheated on my wife
how to cheat with a married woman beautiful women cheat infidelity signs
women who cheated reasons why husband cheat looking for affair
reasons why husband cheat keelingconsulting.com how many men have affairs
written adult stories with animals and humans having sex spanking adult babies stories adult baby girl stories

Keywords: ความชุก, ระบาดวิทยา, จิตวิทยา, บุคลิกภาพ, ปัญหาสุขภาพจิต, แบบทดสอบ, อุบัติเหตุ, การขับรถ, แท็กซี่, epidemiology, prevalence, personality, mental health problem

ปีที่เผยแพร่/Year: 2539

Address: บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทบวงมหาวิทยาลัย

Code: 374390000141

ISSN/ISBN: 974-635-255-5

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย