เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ปัจจัยทางชีวจิตสังคมที่พบร่วมกับอารมณ์เศร้าของสตรีที่มารับบริการที่คลินิกวัยหมดประจำเดือน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์.

 

ผู้วิจัย/Authors: กัลยา แซ่เอี้ยว

ชื่อเรื่อง/Title: ปัจจัยทางชีวจิตสังคมที่พบร่วมกับอารมณ์เศร้าของสตรีที่มารับบริการที่คลินิกวัยหมดประจำเดือน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์.

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัยเรื่อง ปัจจัยทางชีวจิตสังคมที่พบร่วมกับอารมณ์เศร้าของสตรีที่มารับบริการที่คลินิกวัยหมดประจำเดือน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ , พ.ศ. 2539

รายละเอียด / Details:

การวิจัยเชิงพรรณนาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยทางชีวจิตสังคมที่พบร่วมกับอารมณ์เศร้าและเพื่อศึกษาความชุกของอารมณ์ของสตรีที่มารับบริการที่คลินิกวัยหมดประจำเดือน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้มารับบริการรายใหม่ อายุ 40-59 ปี จำนวน 113 ราย ระหว่างเดือน มิถุนายน ถึงกันยายน 2539 โดยใช้แบบวัดอารมณ์เศร้า CES-D (Center For Epidermiologic Studies-Depressive Symptomatology Scale) และแบบสัมภาษณ์ที่เกี่ยวข้องปัจจัยต่าง ๆ ที่พบ ร่วมกับอารมณ์เศร้า ผลการวิจัยพบว่า 1. ปัจจัยที่พบร่วมกับอารมณ์เศร้าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติได้แก่ 1.1 ปัจจัยด้านความรุนแรงของอาการในวัยหมดประจำเดือน (ที่ระดับ .01) 1.2 ปัจจัยด้านเหตุการณ์ความเครียดในชีวิต การสนับสนุนทางสังคม ลักษณะบุคลิกภาพ ทัศนคติต่อการหมดประจำเดือน (ที่ระดับ .001) 2. ความชุกของอารมณ์เศร้าของสตรีที่มารับบริการที่คลินิกวัยหมดประจำเดือน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เท่ากับร้อยละ 31
why men have affairs website married men who cheat with men
married affairs sites online why do wifes cheat
cheaters click here read
website my wife cheated on me with my father i dreamed my husband cheated on me
bacterial diseases go signs of chlamydia in males
married and wanting to cheat read why cheat on your wife
reason women cheat seniorgeekpc.com i dreamed my husband cheated on me
would my boyfriend cheat i think my boyfriend cheated i had a dream that my boyfriend cheated on me
i cheated on my boyfriend and told him open my boyfriend cheated on me should i forgive him
i cheated on my husband now what just found out my husband cheated on me i cheated on my
my husband cheated on me what do i do link my husband is a cheat
women cheat on their husbands infidelity in marriage why men cheat
women cheat husband why do husbands cheat women who cheat on their husbands
lesbian sex stories stories of train sex sex stories sites
the reward joke classic adult jokes jokes stories humor funny site put in plastic panties stories adult
erotic sex adult stories fiction free blog.gobiztech.com tamil sex stories readable

Keywords: biology, depress, depression, depressive, menopause, psychiatry, psychology, social, เศร้า, โรคซึมเศร้า, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, จิตวิทยา, ซึม, ซึมเศร้า, ภาวะซึมเศร้า, สังคม, อาการซึมเศร้า

ปีที่เผยแพร่/Year: 2539

Address: บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทบวงมหาวิทยาลัย

Code: 374390000137

ISSN/ISBN: 974-634-607-5

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย