เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การศึกษาเจตคติต่อผู้ป่วยจิตเวชและต่อการดูแลผู้ป่วยจิตเวชของนักศึกษา.

 

ผู้วิจัย/Authors: รุ่งศรี ศรีสุวรรณ์

ชื่อเรื่อง/Title: การศึกษาเจตคติต่อผู้ป่วยจิตเวชและต่อการดูแลผู้ป่วยจิตเวชของนักศึกษา.

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัยเรื่อง การศึกษาเจตคติต่อผู้ป่วยจิตเวชและต่อการดูแลผู้ป่วยจิตเวชของนักศึกษา , พ.ศ. 2539

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเจตคติต่อผู้ป่วยจิตเวชและต่อการดูแลผู้ป่วยจิตเวชของนักศึกษา พยาบาล เปรียบเทียบเจตคติของนักศึกษาพยาบาลจำแนกตาม อายุ สังกัด ภูมิลำเนา และประสบการณ์เรียนวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช และหาความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติกับอัตมโนทัศน์ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาพยาบาล จำนวน 390 คน ซึ่งได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบอัตมโนทัศน์ แบบวัดเจตคติต่อผู้ป่วยจิตเวช และแบบวัดเจตคติต่อการดูแลผู้ป่วยจิตเวช ซึ่งแบบวัดเจตคติทั้ง 2 ชุด ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามทฤษฎีการกระทำด้วยเหตุผล ซึ่งได้ตรวจสอบความตรงตามโครงการแล้ว มีค่าความเที่ยงเท่ากับ .83 และ .86 ตามลำดับ ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. นักศึกษาพยาบาลส่วนใหญ่มีเจตคติทางลบต่อผู้ป่วยจิตเวช แต่มีเจตคติทางบวกต่อการดูแลผู้ป่วย จิตเวช 2. นักศึกษาพยาบาลที่มีอายุ สังกัด ภูมิลำเนา และประสบการณ์เรียนต่างกันมีเจตคติต่อผู้ป่วยจิตเวชและการดูแลผู้ป่วยจิตเวชไม่แตกต่างกัน 3. เจตคติต่อผู้ป่วยจิตเวชและต่อการดูแลผู้ป่วยจิตเวชกับอัตมโนทัศน์ของนักศึกษาพยาบาลไม่มีความสัมพันธ์กัน
how to spot a cheater My girlfriend cheated on me open
abortion personal stories site suction abortion
how to cheat with a married woman west-bot.com my wife cheated on me with my father
how do you know your wife cheated on you seniorgeekpc.com why do i want to cheat on my wife
i cheated on my husband how do i fix it click i cheated on my husband with a woman
married men affairs infidelity signs reasons why husbands cheat
reasons women cheat go how to cheat on wife
the reward joke classic adult jokes jokes stories humor funny site put in plastic panties stories adult
how married men cheat open reasons why husband cheat

Keywords: psychiatry, attitude, student nurse, self concept, เจตคติ, อัตมโนทัศน์, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, ผู้ป่วยจิตเวช, นักศึกษาพยาบาล

ปีที่เผยแพร่/Year: 2539

Address: บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทบวงมหาวิทยาลัย

Code: 374390000135

ISSN/ISBN: 974-633-821-8

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย