เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ความสามารถของเด็กวัยเรียนในการเรียนวิธีป้องกันตนเองจากการถูกล่วงเกินทางเพศ.

 

ผู้วิจัย/Authors: อรอนงค์ ชูชัยวัฒนา

ชื่อเรื่อง/Title: ความสามารถของเด็กวัยเรียนในการเรียนวิธีป้องกันตนเองจากการถูกล่วงเกินทางเพศ.

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัยเรื่อง ความสามารถของเด็กวัยเรียนในการเรียนวิธีป้องกันตนเองจากการถูกล่วงเกินทางเพศ , พ.ศ. 2539

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับวิธีป้องกันตนเองจากการถูกล่วงเกินทางเพศของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 5 ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ระหว่างกลุ่มที่ได้รับการสอนวิธีป้องกันตนเองจากการถูกล่วงเกินทางเพศ (กลุ่มทดลอง) กับกลุ่มที่ไม่ได้รับการสอน (กลุ่มควบคุม) และเพื่อเปรียบเทียบความรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 5 ก่อนและหลังได้รับการสอนวิธีป้องกันตนเองจากการถูกล่วงเกินทางเพศ โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มทดลอง 68 คน และกลุ่มควบคุม จำนวน 50 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แผนการสอน สื่อการสอน และแบบวัดความรู้เกี่ยวกับวิธีการป้องกันตนเองจากการถูกล่วงเกินทางเพศ การวิเคราะห์ข้อมูลทำโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า t-test ผลการวิจัยพบว่า 1. คะแนนความรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 5 ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมทั้งก่อนและหลังการทดลอง แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ แต่คะแนนความรู้รายด้าน ภายหลังการทดลอง ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในด้านสิทธิของเด็กที่จะกล่าวปฏิเสธ 2. คะแนนความรู้ของกลุ่มทดลอง ระหว่างชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 5 ทั้งก่อนและหลังการทดลอง แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ แต่คะแนนความรู้รายด้าน ก่อนการทดลอง ของกลุ่มทดลองชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สูงกว่ากลุ่มทดลองชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ในด้านสิทธิเด็กที่จะกล่าวปฏิเสธ และสูงกว่าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในด้านของร่างกายที่เป็นส่วนตัว และคะแนนความรู้เป็นรายด้าน ก่อนการทดลอง ของกลุ่มทดลองชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่ากลุ่มทดลองชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ในด้านกลอุบาย
husbands who cheat website why wifes cheat
home remedies for abortion open ru486 abortion pill
what is in the abortion pill how much for abortion the morning after pill
how to spot a cheater how many people cheat open
wife cheaters go open
will my husband cheat again my boyfriend cheated on me with my mom wife affair
my husband cheated on me what do i do link my husband is a cheat
wives that cheat femchoice.org how to cheat on wife
why married men cheat on their wives why women cheat on husbands cheat on my wife
how do i know if my wife cheated my husband cheated with a man husband cheated wife

Keywords: child abuse, psychology, sex, เด็ก, นักเรียน, ล่วงเกินทางเพศ, ปัญหาสุขภาพจิต, จิตวิทยา, stress, mental health problem

ปีที่เผยแพร่/Year: 2539

Address: บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทบวงมหาวิทยาลัย

Code: 374390000134

ISSN/ISBN: 974-635-862-6

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย