เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ภูมิหลัง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และปัญหาสุขภาพจิตของนักเรียนอาชีวศึกษาในกรุงเทพมหานคร.

 

ผู้วิจัย/Authors: มณีวรรณ ดอนจันทร์

ชื่อเรื่อง/Title: ภูมิหลัง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และปัญหาสุขภาพจิตของนักเรียนอาชีวศึกษาในกรุงเทพมหานคร.

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัย

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาข้อมูลเบื้องต้นด้านสุขภาพจิตตามตัวแปรด้านคะแนนเฉลี่ยสะสม ที่พักอาศัย อาชีพบิดามารดา รายได้บิดามารดา ระดับการศึกษาบิดามารดา เงินค่าใช้จ่ายของนักเรียน ความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดาในทรรศนะของนักเรียน ผู้มีอำนาจตัดสินใจในครอบครัว ความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับบิดา มารดา สภาพแวดล้อมในด้านที่อยู่อาศัย การเลือกเรียนสาขาวิชาชีพ ความคาดหวังทางการศึกษาของนักเรียนและบิดามารดาและปัญหาของนักเรียน โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 635 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถามและแบบทดสอบสุขภาพจิต Symptom distress checklist-90 (SCL-90) สถิติที่ใช้คือ ความถี่ ร้อยละ วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว คือ F-test ทดสอบหาความแตกต่างรายคู่ โดยวิธีเชฟเฟ ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป SPSS+ ผลการวิจัยพบว่า 1. ปัญหาสุขภาพจิตแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ .05 จำแนกตามตัวแปร ต่อไปนี้ ที่พักอาศัย อาชีพบิดามารดา รายได้บิดามารดา ระดับการศึกษาบิดามารดา เงินค่าใช้จ่ายของนักเรียน ความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดาในทรรศนะของนักเรียน ผู้มีอำนาจตัดสินใจในครอบครัว ความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับบิดามารดา สภาพแวดล้อมในด้านที่อยู่อาศัย การเลือกเรียนสาขาวิชาชีพ ความคาดหวังทางการศึกษาของนักเรียนและบิดามารดา และปัญหาของนักเรียน 2. สุขภาพจิตโดยรวมของนักเรียนอาชีวศึกษา อยู่ในเกณฑ์ปกติทุกด้าน แต่มีปัญหาสุขภาพบางด้านมีความสัมพันธ์กับภูมิหลังที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
free abortion pill what are the risks of abortion when to get abortion
reason women cheat seniorgeekpc.com i dreamed my husband cheated on me
cheat on my girlfriend girlfriend cheated on me watching my girlfriend cheat
cheated on my husband link how to tell my husband i cheated
when your wife cheats my wife cheated now what do i do i want my wife to cheat on me
why do husband cheat blog.jrmissworld.com when married men cheat
i told my boyfriend i cheated on him slokell.com i want to cheat on my boyfriend
my wife cheated now what my fiance cheated on me women who cheat with married men
percent of women that cheat all wife cheat how to spot a cheater
free indian sex stories femchoice.org interactive adult stories
sex stories of preteen girls read wife adult stories

Keywords: ปัญหาสุขภาพจิต, สุขภาพจิต, นักเรียน, mental health problem, student

ปีที่เผยแพร่/Year: 2539

Address: บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทบวงมหาวิทยาลัย

Code: 374390000133

ISSN/ISBN: 974-635-2259-8

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย