เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การสร้างแบบทดสอบเพื่อคัดกรองภาวะสุขภาพจิตผู้สูงอายุ.

 

ผู้วิจัย/Authors: นุสรา นามเดช

ชื่อเรื่อง/Title: การสร้างแบบทดสอบเพื่อคัดกรองภาวะสุขภาพจิตผู้สูงอายุ.

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัยเรื่อง การสร้างแบบทดสอบเพื่อคัดกรองภาวะสุขภาพจิตผู้สูงอายุ , พ.ศ. 2539

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแบบทดสอบเพื่อคัดกรองภาวะสุขภาพจิตผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นแบบสอบถามที่ให้ผู้ตอบตอบด้วยตนเอง โดยกำหนดโครงสร้างสุขภาพจิตประกอบด้วยภาวะตึงเครียดของจิตใจและภาวะความสมบูรณ์ของจิตใจ หาคุณภาพของแบบทดสอบในเรื่องความตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีความชำนาญทางจิตเวชผู้สูงอายุ ได้ข้อคำถามรวม 42 ข้อ นำไปศึกษาในกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุจำนวน 248 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มที่มีปัญหาสุขภาพจิต ซึ่งได้รับการวินิจฉัยจากจิตแพทย์จำนวน 62 คน และกลุ่มปกติจำนวน 186 คน ผลการวิจัยพบว่า แบบทดสอบที่สร้างขึ้นมีค่าความเชื่อมั่นโดยหาค่าความคงที่ภายในด้วยสูตรสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค ในองค์ประกอบภาวะความตึงเครียดของจิตใจ เท่ากับ .93 องค์ประกอบภาวะความสมบูรณ์ของจิตใจเท่ากับ .85 และรวมทั้งฉบับเท่ากับ .94 แบบทดสอบที่สร้างขึ้นมีความตรงเชิงโครงสร้างและความตรงตามสภาวการณ์ โดยคะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบในกลุ่มผู้สูงอายุทั้งหมดแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติทั้งในองค์ประกอบย่อยและรวมทั้งฉบับ พบว่า จุดตัดคะแนนที่ 18 ของการทดสอบทั้งฉบับ เป็นจุดตัดที่เหมาะสมในการคัดกรองภาวะสุขภาพจิตได้ดีที่สุด โดยให้ค่าความไวเท่ากับร้อยละ 85.5 ค่าความจำเพาะเท่ากับร้อยละ 83.3 ค่าการคาดคะเนบวกเท่ากับร้อยละ 63.1 ค่าการคาดคะเนลบเท่ากับร้อยละ 94.5 และอัตราผลบวกปลอมเท่ากับร้อยละ 16.7 แสดงว่าแบบทดสอบเพื่อคัดกรองภาวะสุขภาพจิตที่สร้างขึ้น มีคุณสมบัติเหมาะสมสามารถใช้คัดกรองภาวะสุขภาพจิตผู้สูงอายุได้
read go married and want to cheat
website open i dreamed my husband cheated on me
how to spot a cheater how many people cheat open
abortion personal stories longrangesystems.net suction abortion
how to cheat on my husband site my wife cheated
my girl friend cheated on me scottdangelo.com I cheated on my wife
i want my girlfriend to cheat sigridw.com my virtual girlfriend cheats
how to cheat on wife go why wife cheated
little sex stories read vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny
written adult stories with animals and humans having sex free indian adult sex stories adult baby girl stories
what makes husbands cheat catch a cheat percentage of women who cheat

Keywords: geriatrics, psychiatry, screening test, stress, test, เครียด, แบบคัดกรอง, แบบทดสอบ, แบบประเมิน, แบบวัด, แบบสำรวจ, , ความเครียด, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, ผู้สูงอายุ

ปีที่เผยแพร่/Year: 2539

Address: บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทบวงมหาวิทยาลัย

Code: 374390000130

ISSN/ISBN: 974-634-609-1

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย