เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ผลของกานจัดโปรแกรมกระตุ้นพัฒนาการที่มีต่อพัฒนาการของทารก อายุ 6 เดือน ที่มีพัฒนาการช้าในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด.

 

ผู้วิจัย/Authors: สุมาลี ตัณฑยรรยง

ชื่อเรื่อง/Title: ผลของกานจัดโปรแกรมกระตุ้นพัฒนาการที่มีต่อพัฒนาการของทารก อายุ 6 เดือน ที่มีพัฒนาการช้าในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด.

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัย พ.ศ. 2539

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมกระตุ้นพัฒนาการที่มีต่อการส่งเสริมพัฒนาการของทารกอายุ 6 เดือน ที่มีพัฒนาการช้า ซึ่งเป็นการวิจัยในรูปแบบ pretest posttest control group design โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นทารกที่มีพัฒนาการช้า จำนวน 20 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 10 คน กลุ่มควบคุม 10 คน ผลการวิจัยพบว่า โปรแกรมกระตุ้นพัฒนาการมีความเหมาะสมสำหรับทารกอายุ 6 เดือน ที่มีพัฒนาการช้าในสถานสงเคราะห์ปากเกร็ด เนื่องจากโปรแกรมกระตุ้นพัฒนาการที่สร้างขึ้นนี้ได้ ออกแบบให้ความสอดคล้องกับการดูแลทารกตามปรกติของสถานสงเคราะห์ปากเกร็ด อีกทั้งยังพบว่าโปรแกรมกระตุ้นพัฒนาการนี้มีผลต่อการส่งเสริมพัฒนาการในด้านการเคลื่อนไหว และสติปัญญาของทารก จากการทดสอบด้วยแบบทดสอบ Infant Mullen Scales of Early Learning (Mullen, 1989) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่อย่างไรก็ตามในการศึกษาครั้งนี้โปรแกรมกระตุ้นพัฒนาการไม่มีผลในการส่งเสริมพัฒนาการทางร่างกาย (น้ำหนักตัว ส่วนสูงและความยาวของเส้นรอบศีรษะ)
how to spot a cheater how many people cheat open
wife cheaters go open
spy phone free download spyware for android phones free texting spyware
meet to cheat femchoice.org why women cheat
married men affairs go reasons why husbands cheat
how to cheat on wife letter to husband who cheated why wife cheated
how do i know if my wife cheated my husband cheated with a man husband cheated wife
reasons women cheat click how to cheat on wife
little sex stories tolobel.com vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny

Keywords: child, child psychiatry, development, infancy, infant, mental retardation, psychiatry, จิตเวช, จิตเวชเด็ก, จิตเวชศาสตร์, , เด็ก, เด็กกำพร้า, ทารก, ปัญญาอ่อน, พัฒนาการ, , ภาวะปัญญาอ่อน, โรคปัญญาอ่อน

ปีที่เผยแพร่/Year: 2539

Address: บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทบวงมหาวิทยาลัย

Code: 374390000053

ISSN/ISBN: 974-636-566-5

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย