เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การเปรียบเทียบความเข้าใจในเรื่องความเชื่อที่ผิดในเด็กวัยก่อนเข้าโรงเรียน โดยการให้เหตุผลย้อนหลังในการอธิบายพฤติกรรม และการทำนายพฤติกรรม.

 

ผู้วิจัย/Authors: วิไลรัตน์ ชัชชวลิตสกุล

ชื่อเรื่อง/Title: การเปรียบเทียบความเข้าใจในเรื่องความเชื่อที่ผิดในเด็กวัยก่อนเข้าโรงเรียน โดยการให้เหตุผลย้อนหลังในการอธิบายพฤติกรรม และการทำนายพฤติกรรม.

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัย พ.ศ. 2539

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเข้าใจความเชื่อที่ผิด โดยการให้เหตุผลย้อนหลังในการอธิบายพฤติกรรมและการทำนายพฤติกรรมในเด็กไทยที่มีอายุ 3-5 ปี และเพื่อศึกษาพัฒนาการความรู้ความเข้าใจในเรื่องความเชื่อที่ผิดของเด็กวัยนี้ การวิจัยนี้ใช้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 120 คน เพศชาย 60 คน และการศึกษาของ Robinson & Mitchell (1995) เพื่อให้เหมาะสมกับเด็กไทย สถิติที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์ในครั้งนี้ คือ การวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทาง (Two-way ANOVA) ผลการวิจัยพบว่า 1. เด็กวัยก่อนเข้าโรงเรียนที่ทดสอบด้วยวิธีของการให้เหตุผลย้อนหลังในการอธิบายพฤติกรรม สามารถตอบคำถามได้ถูกต้องมากกว่าเด็กวัยก่อนเข้าโรงเรียนที่ทดสอบด้วยวิธีการทำนายพฤติกรรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2. เด็กวัยก่อนเข้าโรงเรียนที่มีอายุมากกว่า สามารถตอบคำถามเกี่ยวกับความเชื่อที่ผิดได้ถูกต้องมากกว่าเด็กที่มีอายุน้อยกว่าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทังในการทดสอบด้วยวิธีการให้เหตุผลย้อนหลังในการอธิบายพฤติกรรมและวิธีการทำนายพฤติกรรม
website cheat how often do women cheat on their husbands
free abortion pill open when to get abortion
wife cheaters go open
spy phone free download spyware mobile texting spyware
how to cheat on my husband love affairs with married men my wife cheated
i cheated on my boyfriend and told him link my boyfriend cheated on me should i forgive him
cheat on my girlfriend girlfriend cheated on me watching my girlfriend cheat
how to cheat with a married woman beautiful women cheat infidelity signs
why married men cheat on their wives why women cheat on husbands cheat on my wife

Keywords: ความเชื่อ, พฤิตกรรม, เด็กไทย, เด็ก, จิตวิทยา, believe, behavior, child, psychology

ปีที่เผยแพร่/Year: 2539

Address: บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทบวงมหาวิทยาลัย

Code: 374390000052

ISSN/ISBN: 974-635-792-1

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย