เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การศึกษาความสัมพันธ์ของพื้นฐานอารมณ์ และสถานภาพทางเศรษฐกิจสังคมกับพัฒนาการของทารกวัย 6 เดือน และพฤติกรรมการโต้ตอบของมารดาที่มีต่อทารก.

 

ผู้วิจัย/Authors: ยุวดี ทัตตินาพานิช

ชื่อเรื่อง/Title: การศึกษาความสัมพันธ์ของพื้นฐานอารมณ์ และสถานภาพทางเศรษฐกิจสังคมกับพัฒนาการของทารกวัย 6 เดือน และพฤติกรรมการโต้ตอบของมารดาที่มีต่อทารก.

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัย พ.ศ. 2539

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของพื้นฐานอารมรณ์ และความสัมพันธ์ของสถานภาพทางเศรษฐกิจสังคมที่มีต่อพัฒนาการของเด็กวัย 6 เดือน และพฤติกรรมการโต้ตอบของมารดาที่มีต่อทารก กลุ่มตัวอย่าง คือ มารดารและบุตรในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยมารดาอายุ 17-27 ปี ที่มีบุตรคนแรก อายุ 6 เดือน จำนวน 32 คู่ เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยคือ แบบสัมภาษณ์พื้นฐานอารมณ์ของทารกที่ดัดแปลงจากแบบสอบถามพื้นฐานอารมณ์ของทารกฉบับปรับปรุงใหม่ (Carey & McDevitt, 1978) แบบสอบถามสถานภาพทางเศรษฐกิจสังคมของมารดา (Cholvanich, 1994) แบบวัดพัฒนาการของทารก (Infant Mullen Scale of Early Larning : Mullen, 1989) และแบบวัดพฤติกรรมการโต้ตอบระหว่างมารดาและทารก (Teaching Scale : Bamard, 1978) การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทางและการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า ในวัย 6 เดือน พื้นฐานอารมณ์ของทารกมีความสัมพันธ์กับพัฒนาการ 2 ด้าน คือ การรับรู้ทางภาษา (P< .05) และการแสดงออกทางภาษา (P< .05) และมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการโต้ตอบของมารดาที่มีต่อทารก (P< .01) และพฤติกรรมการโต้ตอบของทารกที่มีต่อมารดา (P< .001) ในขณะที่สถานภาพทางเศรษฐกิจสังคมมีความสัมพันธ์กับพัฒนาการ 2 ด้าน คือการรับรู้ การมองเห็น (P< .05) และการรับรู้ทางภาษา (P<.05) ตลอดจนมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการโต้ตอบของมารดาที่มีต่อทารก (P<.01) จากผลการวิจัย ไม่พบความสัมพันธ์ร่วมระหว่างพื้นฐานอารมณ์และสถานภาพทางเศรษฐกิจสังคม กับตัวแปรใดๆ ในการศึกษาครั้งนี้ นอกจากนี้ยังพบว่า พัฒนาการของทารกมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมโต้ตอบของมารดาที่มีต่อทารก (r=0.60, P<.001) และพฤติกรรมการโต้ตอบของทารกที่มีต่อมารดา (r=0.41, P<.05)
website link wife cheaters
My wife cheated on me click here all wives cheat
how do i know if my wife has cheated what to do when husband cheats what is infidelity
home remedies for abortion open ru486 abortion pill
how is aids transmitted early symptoms of hiv infection worlds aids day
herpes std pictures signs of std pictures how do they test for chlamydia
bacterial diseases std test free signs of chlamydia in males
my girl friend cheated on me scottdangelo.com I cheated on my wife
i cheated on my steveperks.com i want my husband to cheat
married looking to cheat open how can people cheat
women cheat husband why do husbands cheat women who cheat on their husbands
horny sex stories blog.gobiztech.com reading sex stories
how married men cheat open reasons why husband cheat

Keywords: behavior, behaviour, child, infancy, infant, psychology, social, จิตวิทยา, เด็ก, ทารก, พฤติกรรม, มารดา, สังคม

ปีที่เผยแพร่/Year: 2539

Address: บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทบวงมหาวิทยาลัย

Code: 374390000050

ISSN/ISBN: 974-635-960-6

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย