เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวโลกอสต่อการเพิ่มความเข้มแข็งในการมองโลกของผู้ติดสุรา.

 

ผู้วิจัย/Authors: อุทัยทิพย์ จันทร์เพ็ญ

ชื่อเรื่อง/Title: ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวโลกอสต่อการเพิ่มความเข้มแข็งในการมองโลกของผู้ติดสุรา.

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัย พ.ศ. 2539

รายละเอียด / Details:

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวโลกอสต่อการเพิ่มความแข้มแข็งในการมองโลกของผู้ติดสุรา โดยมีสมมติฐานการวิจัยดังนี้ 1) หลังการทดลองผู้ป่วยติดสุราที่เข้ารับการรักษาอยู่ในโรงพยาบาลที่ได้รับการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวโลกอสมีคะแนนความเข้มแข็งในการมองโลกสูงกว่าผู้ป่วยติดสุราที่เข้ารับการรักษาอยู่ในโรงพยาบาลที่ไม่ได้รับการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวโลกอส 2) หลังการทดลอง ผู้ป่วยติดสุราที่เข้ารับการรักษาอยู่ในโรงพยาบาลที่ได้รับการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวโลกอสมีคะแนนความเข้มแข็งในการมองโลกสูงกว่าก่อนได้รับการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวโลกอส การวิจัยนี้ใช้แบบการวิจัยที่มีกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีการทดสอบก่อนและหลังการทดลอง กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยติดสุราเพศชายที่เข้ารับการรักษาอยู่ในโรงพยาบาล จำนวน 20 คน ซึ่งสุ่มจากผู้ป่วยติดสุราที่เข้ารับการรักษาอยู่ในโรงพยาบาลที่มีคะแนนความเข้มแข็งในการมองโลกที่ค่าเฉลี่ย 82.85 หรือต่ำกว่า แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 10 คน และกลุ่มควบคุม 10 คน โดยวิธีการสุ่ม กลุ่มทดลองได้รับการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวโลกอสรายละ 6 ครั้ง เป็นเวลา 3 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ครั้ง ครั้งละประมาณ 1 ชั่วโมง 40 นาที สำรวจความเข้มแข็งในการมองโลกของแอนโทนอฟสกี้ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนความเข้มแข็งในการมองโลกด้วยวิธีการทดสอบค่าที ผลการวิจัยพบว่า 1. หลังการทดลอง ผู้ป่วยติดสุราที่เข้ารับการรักษาอยู่ในโรงพยาบาลที่ได้รับการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวโลกอสมีคะแนนควมเข้มแข็งในการมองโลกสูงกว่าผู้ป่วยติดสุราที่เข้ารับการรักษาอยู่ในโรงพยาบาลที่ไม่ได้รับการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวโลกอส อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2. หลังการทดลอง ผู้ป่วยติดสุราที่เข้ารับการรักษาอยู่ในโรงพยาบาลที่ได้รับการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวโลกอสมีคะแนนความเข้มแข็งในการมองโลกสูงกว่าก่อนได้รับการมองโลกสูงกว่าก่อนได้รับการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวโลกอส อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
why men have affairs redirect married men who cheat with men
unfaithful spouse unfaithful husband
My wife cheated on me click here all wives cheat
read website married and want to cheat
what is in the abortion pill website the morning after pill
how to spot a cheater how many people cheat open
free std testing dallas antibiotics for chlamydia and gonorrhea chlamydia throat
bacterial diseases std test free signs of chlamydia in males
i want to cheat on my girlfriend my girlfriend thinks i cheated on her will my girlfriend cheat
cheat on my girlfriend girlfriend cheated on me watching my girlfriend cheat
when your wife cheats click i want my wife to cheat on me
i cheated on my husband how do i fix it sigridw.com i cheated on my husband with a woman
reasons women cheat cheat on husband how to cheat on wife
written adult stories with animals and humans having sex spanking adult babies stories adult baby girl stories

Keywords: การปรึกษาเชิงจิตวิทยา, การปรึกษา, การปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวโลกอส, ปรึกษา, ความเข้มแข็งในการมองโลกของผู้ติดสุรา, สุรา, สารเสพติด, ยาเสพติด, alcoholism, counseling, psychotherapy, psychiatry, psychiatric nursing

ปีที่เผยแพร่/Year: 2539

Address: บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทบวงมหาวิทยาลัย

Code: 374390000049

ISSN/ISBN: 974-635-203-8

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย