เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การเกิดความแตกฉานทางปัญญา ภายใต้การตัดสินใจเป็นกลุ่มสี่วิธี.

 

ผู้วิจัย/Authors: จุฑารัตน์ สถาปิตานนท์

ชื่อเรื่อง/Title: การเกิดความแตกฉานทางปัญญา ภายใต้การตัดสินใจเป็นกลุ่มสี่วิธี.

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัย พ.ศ. 2539

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบลักษณะการเกิดความแตกฉานทางปัญญาของเอกบุคคลและของกลุ่มที่เกิดขึ้น ภายใต้การตัดสินใจเป็นกลุ่ม 4 วิธี คือ แบบโหวต (V) แบบอภิปราย (D) แบบอภิปรายโหวต (DV) และแบบโหวตอภิปรายโหวต (VDV) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองเป็นนิสิตที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แยกเป็นเพศชาย 71 คน เพศหญิง 189 คน แบ่งกลุ่มทดลองเป็น 4 เงื่อนไข เงื่อนไขละ 65 คน ในแต่ละเงื่อนไขแบ่งเป็น 13 กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน ผลการวิจัยพบตามที่ทำนายว่า 1. การตัดสินใจเป็นกลุ่มแบบ V ทำให้เกิดความแตกฉานทางปัญญาของเอกบุคคล (IS) ความแตกฉานทางปัญญาของกลุ่ม (GS) และประสิทธิภาพของกลุ่มในการตัดสินใจ (GE) ได้น้อยกว่าแบบ D แบบ DV และแบบ VDV อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p< .001) 2. การตัดสินใจเป็นกลุ่มแบบ DV ทำให้เกิดความแตกฉานทางปัญญาของเอกบุคคล (IS) ความแตกฉานทางปัญญาของกลุ่ม (GS) และประสิทธิภาพของกลุ่มในการตัดสินใจ (GE) ได้มากกว่าแบบ D อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p< .01) 3. การตัดสินใจเป็นกลุ่มแบบ VDV ทำใหเกิดความแตกฉานทางปัญญาของเอกบุคคล (IS) ความแตกฉานทางปัญญาของกลุ่ม (GS) และประสิทธิภาพของกลุ่มในการตัดสินใจ (GE) ไม่แตกต่างจากแบบ DV 4. การตัดสินใจเป็นกลุ่มทั้ง 4 วิธี มีผลทำให้เอกบุคคลที่ตอบได้คะแนนน้อยที่สุดเกิดความแตกฉานทางปัญญา (IS) ได้มากกว่าเอกบุคคลที่ตอบได้คะแนนมากที่สุด อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p< .01) 5. ภายหลังการตัดสินใจเป็นกลุ่มทั้ง 4 วิธี มีผลทำให้การตัดสินใจของเอกบุคคลที่ตัดสินใจได้ถูกต้องมากที่สุด กับน้อยที่สุดมีความแตกต่างกัน (Gap) น้อยลง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p< .001)
click here read here what is infidelity
why men have affairs redirect redirect
will my husband cheat again wife who cheated wife affair
what is an aspiration abortion abortion clinic nyc debate on abortion
married and wanting to cheat read why cheat on your wife
i cheated on my boyfriend and told him link my boyfriend cheated on me should i forgive him
did my girlfriend cheat link i want my girlfriend to cheat on me
i cheated on my husband now what just found out my husband cheated on me i cheated on my
cheat on my girlfriend did my girlfriend cheat on me watching my girlfriend cheat
i cheated on my steveperks.com i want my husband to cheat
why do husband cheat site when married men cheat
why married men cheat on their wives thesailersweb.com cheat on my wife
how to cheat on wife letter to husband who cheated why wife cheated
women cheat husband why do husbands cheat women who cheat on their husbands
indian sex stories sex stories sites adult sex stories teacher student
dating for married women who love to cheat meet to cheat

Keywords: การเกิดความแตกฉานทางปัญญา ภายใต้การตัดสินใจเป็นกลุ่มสี่วิธี, การตัดสินใจ, สุขภา่จิต

ปีที่เผยแพร่/Year: 2539

Address: บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทบวงมหาวิทยาลัย

Code: 374390000048

ISSN/ISBN: 974-636-033-7

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย