เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การเข้าถึงเจตคติต่อการบริโภคสินค้าไทย ภายหลังกระบวนการการรับรู้ตนเองและการเสริมความมั่นคงของเจตคติ.

 

ผู้วิจัย/Authors: ขวัญใจ นัคราเรือง

ชื่อเรื่อง/Title: การเข้าถึงเจตคติต่อการบริโภคสินค้าไทย ภายหลังกระบวนการการรับรู้ตนเองและการเสริมความมั่นคงของเจตคติ.

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัย พ.ศ. 2539

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาผลของการรับรู้ตนเองของบุคคลที่ต่างกัน และการได้รับการเสริมความมั่นคงของเจตคติ ต่อการเข้าถึงเจตคติต่อการบริโภคสินค้าไทย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามเกี่ยวกับการทำพฤติกรรมต่างๆ ในการบริโภคสินค้า, มาตรวัดเจตคติต่อการบริโภคสินค้าไทย และข้อคำถามเจตคติเกี่ยวกับการบริโภคสินค้า แบ่งเป็น 3 เงื่อนไขการทดลอง มีกลุ่มตัวอย่างในแต่ละเงื่อนไขการทดลองเงื่อนไขละ 50 คน รวม 150 คน ผลการวิจัยพบว่า 1. กลุ่มตัวอย่างที่ทบทวนพฤติกรรมเกี่ยวกับการบริโภคสินค้าในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา ตอบคำถามเจตคติต่อการบริโภคสินค้าเร็วกว่ากลุ่มตัวอย่างที่ทบทวนพฤติกรรมในวัยเด็ก และกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ได้ทบทวนพฤติกรรมอย่างมีนัยสำคัญ (p< .001) 2. กลุ่มตัวอย่างที่ผ่านกระบวนการเสริมความมั่นคงของเจตคติใช้เวลาในการตอบคำถามเจตคติต่อการบริโภคสินค้าไม่แตกต่างกับกลุ่มตัวอย่าง ไม่ได้ผ่านกระบวนการเสริมความมั่นคงของเจตคติ
link how many guys cheat why women cheat on husbands
website my wife cheated on me with my father i dreamed my husband cheated on me
how to spot a cheater how many people cheat open
facts on hiv/aids nav-connector.com hiv transmission
abortion personal stories site suction abortion
i cheated on my husband now what just found out my husband cheated on me i cheated on my
women looking to cheat link when a husband cheats
most women cheat why people cheat in relationships married men cheat
I cheated on my husband mapbiquity.com women love to cheat
horny sex stories read reading sex stories
sex stories of preteen girls myjustliving.com wife adult stories

Keywords: เจตคติ, จิตวิทยา, พฤติกรรม, การรับรู้ตนเอง, psychology, behavior, attitude, self perception

ปีที่เผยแพร่/Year: 2539

Address: บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทบวงมหาวิทยาลัย

Code: 374390000047

ISSN/ISBN: 974-636-270-4

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย