เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะบุคลิกภาพของคู่สมรสกับความพึงพอใจในชีวิตสมรส.

 

ผู้วิจัย/Authors: เพ็ญนภา แพทย์พันธุ์

ชื่อเรื่อง/Title: ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะบุคลิกภาพของคู่สมรสกับความพึงพอใจในชีวิตสมรส.

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัย พ.ศ. 2539

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจในชีวิตสมรสของคู่สมรสที่มีลักษณะบุคลิกภาพคล้ายคลึงกัน และคู่สมรสที่มีลักษณะบุคลิกภาพแตกต่างกัน ผลการวิจัยพบว่า 1. คู่สมรสที่มีความพึงพอใจในชีวิตสมรสสูงกว่ากลุ่มอื่น เมื่อมีคะแนนบุคลิกภาพในองค์ประกอบต่อไปนี้ สูงทั้งสองคนมีดังนี้ - ชอบออกสังคม (I = 3.97)- ใช้อำนาจ (I = 3.88) - มีหิริโอตัปปะ (I = 4.15)- กล้าเสี่ยงภัย (I = 4.14) - ชอบทดลอง (I = 3.97) 2. คู่สมรสที่มีความพึงพอใจในชีวิตสมรสสูงกว่ากลุ่มอื่น เมื่อมีคะแนนบุคลิกภาพในองค์ประกอบต่อไปนี้ ต่ำทั้งสองคนมีดังนี้ - สติปัญญา (I = 3.94)- ทำตนตามสบาย (I = 4.03) - ระแวงสงสัย (I = 3.99)- ฉลาดมีเล่ห์เหลี่ยม (I = 3.91) - หวั่นวิตก (I = 4.21)- พึ่งตนเอง (I = 3.96) - ควบคุมตนเองได้ (I = 3.98)- อารมณ์ตึงเครียด (I = 4.09) 3. คู่สมรสที่มีความพึงพอใจในชีวิตสมรสสูงกว่ากลุ่มอื่น เมื่อมีคะแนนบุคลิกภาพในองค์ประกอบต่อไปนี้ สูงคนหนึ่งและต่ำคนหนึ่ง ดังนี้ - จิตใจอ่อนแอ (I = 3.89)
read go married and want to cheat
how do i know if my wife has cheated click what is infidelity
how to cheat on my husband how to cheat on my husband my wife cheated
would my boyfriend cheat i think my boyfriend cheated i had a dream that my boyfriend cheated on me
did my girlfriend cheat link i want my girlfriend to cheat on me
cheat on my girlfriend girlfriend cheated on me watching my girlfriend cheat
how often do women cheat on their husbands why do women cheat with married men my husband cheated
wives that cheat husband watches wife cheat how to cheat on wife
free indian sex stories site interactive adult stories

Keywords: family, personality, psychiatry, psychology, ครอบครัว, คู่สมรส, จิตวิทยา, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, บุคลิกภาพ

ปีที่เผยแพร่/Year: 2539

Address: บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทบวงมหาวิทยาลัย

Code: 374390000043

ISSN/ISBN: 974-634-981-3

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย