เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การรับรู้ความชอบพอระหว่างบุคคล และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลตามแนวความคิดไฟโร ของพยาบาลวิชาชีพในหน่วยงานต่างๆ ของโรงพยาบาลวชิรพยาบาล.

 

ผู้วิจัย/Authors: สำราญ สุขรุ่งเรืองสันติ

ชื่อเรื่อง/Title: การรับรู้ความชอบพอระหว่างบุคคล และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลตามแนวความคิดไฟโร ของพยาบาลวิชาชีพในหน่วยงานต่างๆ ของโรงพยาบาลวชิรพยาบาล.

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัย พ.ศ. 2539

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความชอบพอของบุคคลและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลตามแนวความคิดไฟโร (FIRO) ของพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาลวชิรพยาบาล ผลการวิจัยพบว่า 1. ฉันชอบเขา เพิ่มขึ้นเมื่อฉันรู้สึกว่า เขามีความสำคัญหรือมีความรู้ความสามารถในการทำงานเพิ่มขึ้น (p< .05) 2. ฉันชอบเขามีสหสัมพันธ์ทางบวกกับเขาชอบฉัน (p < .01) และความสัมพันธ์นี้เพิ่มขึ้นเมื่อฉันรู้สึกว่า เขามีความสำคัญหรือมีความรู้ความสามารถในการทำงานเพิ่มขึ้น (p < .05) 3. ฉันชอบเขา มีสหสัมพันธ์ทางบวก กับ ฉันคิดว่าเขาชอบฉัน (p < .01) แต่ความสัมพันธ์นี้ไม่เพิ่มขึ้น เมื่อฉันคิดว่าเขารับรู้ว่าฉันมีความสำคัญ หรือมีความรู้ความสามารถในการทำงานเพิ่มขึ้น 4. ฉันชอบเขา มีสหสัมพันธ์ทางบวกกับ คนอื่นคิดว่าฉันชอบเขา (p < .01) แต่ความสัมพันธ์นี้ไม่เพิ่มขึ้น เมื่อฉันมีลักษณะเปิดเผยเพิ่มขึ้น 5. ฉันชอบเขา น้อยลง เมื่อฉันคิดว่าเขาเปิดเผยกับฉันน้อยกว่าที่ฉันต้องการ (p < .01) 6. ฉันชอบเขา น้อยลง อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติเมื่อฉันคิดว่าเขาชักชวนฉันเข้ากลุ่ม น้อยกว่าที่ฉันต้องการ 7. ฉันชอบเขา น้อยลงเมื่อฉันคิดว่าเขาชักจูงฉันให้ทำในสิ่งที่เขาต้องการ มากกว่าที่ฉันต้องการให้เขาชักจูง (p < .05)
husbands who cheat website why wifes cheat
unfaithful spouse cheat husband
website my wife cheated on me now what how often do women cheat on their husbands
free abortion pill what are the risks of abortion when to get abortion
how is aids transmitted early symptoms of hiv infection worlds aids day
spy phone free download spyware mobile texting spyware
i want to cheat on my girlfriend my girlfriend thinks i cheated on her will my girlfriend cheat
my husband cheated femchoice.org dating for married people
how to cheat on your boyfriend vancouverpaddlewheeler.com cheat on your boyfriend
how to cheat with a married woman west-bot.com my wife cheated on me with my father
cheated on my husband link how to tell my husband i cheated
women cheat on their husbands infidelity in marriage why men cheat
most women cheat why people cheat in relationships married men cheat
how to cheat on wife letter to husband who cheated why wife cheated
I cheated on my husband mapbiquity.com women love to cheat
the reward joke classic adult jokes jokes stories humor funny open put in plastic panties stories adult
cheaters women who love to cheat all women cheat
horny sex stories blog.gobiztech.com reading sex stories
free indian sex stories femchoice.org interactive adult stories

Keywords: nurse, mental health, psychology, interpersonal relation, จิตวิทยา, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, พยาบาล, ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

ปีที่เผยแพร่/Year: 2539

Address: บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทบวงมหาวิทยาลัย

Code: 374390000042

ISSN/ISBN: 974-636-271-2

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย