เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ความคิดเห็นของนักวิชาชีพที่เกี่ยวข้องต่อการบัญญัติกฎหมายสุขภาพจิตในประเทศไทย.

 

ผู้วิจัย/Authors: ทวีวรรณ บุปผาถา

ชื่อเรื่อง/Title: ความคิดเห็นของนักวิชาชีพที่เกี่ยวข้องต่อการบัญญัติกฎหมายสุขภาพจิตในประเทศไทย.

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของนักวิชาชีพที่เกี่ยวข้องต่อการบัญญัติกฎหมายสุขภาพจิตในประเทศไทย,พ.ศ. 2538

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหาย เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักวิชาชีพที่เกี่ยวข้องต่อการบัญญัติกฎหมายสุขภาพจิตในประเทศไทย ในด้านระบบการป้องกัน ส่งเสริม ฟื้นฟูบำบัด รักษา ผู้ป่วยจิตเวชให้มีคุณภาพและป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับสังคมว่าเป็นอย่างไรและเพื่อหาขอบเขตของเนื้อหากฎหมายที่ควรจะบัญญติในกฎหมายสุขภาพจิตของประเทศไทย เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ ตัวอย่างเป็นนักวิชาชีพด้านการแพทย์ ได้แก่ จิตแพทย์ และนักวิชาชีพด้านกระบวนการยุติธรรม ได้แก่ ผู้พิพากษา และตำรวจ ซึ่งอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 384 ราย เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง สถิติที่ใช้คือ ค่าร้อยละ และไคสแควร์ ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สำเร็จรูป SPSS/PC+ ผลการวิจัยพบว่า 1. นักวิชาชีพทั้ง 3 กลุ่ม มีความคิดเห็นต่อความจำเป็น และความพร้อมในการบัญญัติกฎหมายสุขภาพจิตในประเทศไทย ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 2. นักวิชาชีพทั้ง 3 กลุ่ม มีความคิดเห็นต่อขอบเขตเนื้อหากฎหมายสุขภาพจิต ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 7 ด้าน คือ 1.ด้านนิยามของคำศัพท์ที่ใช้ในกฎหมายไม่ชัดเจน 2.ด้านการประเมินอาการ 3.ด้านการบังคับรักษาผู้ป่วยจิตเวชที่อันตราย 4.ด้านความรับผิดทางอาญาของบุคคลวิกลจริต 5.ด้านการให้ความยินยอมรักษา 6.ด้านคุณสมบัติของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม 7.ด้านการดูแลรักษาในชุมชน
unfaithful spouse unfaithful husband
how do i know if my wife has cheated click what is infidelity
will my husband cheat again cheat on wife wife affair
spy phone free download spyware mobile texting spyware
i cheated on my steveperks.com i want my husband to cheat
how to cheat with a married woman wife cheaters infidelity signs
how to cheat on wife letter to husband who cheated why wife cheated
indian sex stories tolobel.com adult sex stories teacher student
horny sex stories blog.gobiztech.com reading sex stories
how married men cheat read reasons why husband cheat

Keywords: ความคิดเห็น, forensic, forensic psychiatry, law, psychiatry, กฏหมาย, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, นิติจิตเวช

ปีที่เผยแพร่/Year: 2538

Address: บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทบวงมหาวิทยาลัย

Code: 374380000146

ISSN/ISBN: 974-632-515-9

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย