เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การทำหน้าที่ของครอบครัวในครอบครัวของเด็กที่มีภาวะซึมเศร้าและไม่มีภาวะซึมเศร้า.

 

ผู้วิจัย/Authors: วิระวรรณ อุประมาณ

ชื่อเรื่อง/Title: การทำหน้าที่ของครอบครัวในครอบครัวของเด็กที่มีภาวะซึมเศร้าและไม่มีภาวะซึมเศร้า.

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัยเรื่องการทำหน้าที่ของครอบครัวในครอบครัวของเด็กที่มีภาวะซึมเศร้าและไม่มีภาวะซึมเศร้า, พ.ศ. 2537

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบการทำหน้าที่ของครอบครัว ในครอบครัวของเด็กที่มีภาวะซึมเศร้าและไม่มีภาวะซึมเศร้า และหาความสัมพันธ์ระหว่าง การทำหน้าที่ของครอบครัวกับภาวะซึมเศร้าในเด็ก โดยใช้กลุ่มตัวอย่างกลุ่มละ 50 ครอบครัว เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบวัดภาวะซึมเศร้าในเด็ก CDI (Children’s Depression Inventory) และแบบสอบวัดการทำหน้าที่ของครอบครัว FAD ( Family Assessment Device) สถิติที่ใช้คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าไคสแควร์Unpaired t-test F-test และการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่แบบ LSD test ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS/PC+ ผลการวิจัยพบว่า 1. ครอบครัวของเด็กที่มีภาวะซึมเศร้ามีการทำหน้าที่ของครอบครัวทุกด้านยกเว้นด้านการตอบสนองทางอารมณ์ แตกต่างกับครอบครัวของเด็กที่ไม่มีภาวะซึมเศร้าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05-.001 2. ครอบครัวในกลุ่มเด็กที่มีภาวะซึมเศร้ามีอัตราของครอบครัวที่ทำหน้าที่ไม่เหมาะสมด้านการสื่อสารและความผูกพันทางอารมณ์ สูงกว่าในกลุ่มเด็กที่ไม่มีภาวะซึมเศร้า อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01 3. การทำหน้าที่ของครอบครัวทุกด้านยกเว้นด้านการตอบสนองทางอารมณ์ มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าของเด็ก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยด้านความผูกพันทางอารมณ์มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าของเด็กมากที่สุด (r=.36) ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า การทำหน้าที่ของครอบครัวมีบทบาทสำคัญต่อการเกิดภาวะซึมเศร้าในเด็ก การดูแลรักษาจึงควรมีการประเมินและช่วยเหลือให้ครอบครัวทำหน้าที่ได้ดีขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านความผูกพันทางอารมณ์และการสื่อสาร การรณรงค์เพื่อสนับสนุนและเสริมสร้างให้ครอบครัวมีหน้าที่ดีขึ้น จะช่วยป้องกันภาวะซึมเศร้าในเด็ก
why men have affairs redirect married men who cheat with men
My wife cheated on me reasons people cheat all wives cheat
website my wife cheated on me now what how often do women cheat on their husbands
herpes std pictures signs of std pictures how do they test for chlamydia
i cheated on my husband now what read i cheated on my
cheated on my husband link how to tell my husband i cheated
how often do women cheat on their husbands what makes husbands cheat my husband cheated
married men affairs marcandela.com reasons why husbands cheat
cheats prashanthiblog.com infidelity in marriage
erotic sex adult stories fiction free open tamil sex stories readable
free indian sex stories femchoice.org interactive adult stories

Keywords: CDI, child, child psychiatry, depress, depression, depressive, family, psychiatry, เด็ก, เศร้า, โรคซึมเศร้า, ครอบครัว, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, ซึม, ซึมเศร้า, ภาวะซึมเศร้า, อาการซึมเศร้า

ปีที่เผยแพร่/Year: 2537

Address: บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทบวงมหาวิทยาลัย

Code: 374370000127

ISSN/ISBN: 974-631-277-4

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย