เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: สุขภาพจิตของประชาชนหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดนด้านจังหวัดจันทบุรีและตราด.

 

ผู้วิจัย/Authors: พัชรา ศิลปบรรเลง

ชื่อเรื่อง/Title: สุขภาพจิตของประชาชนหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดนด้านจังหวัดจันทบุรีและตราด.

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัย พ.ศ 2537

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อหาตัดส่วนของปัญหาสุขภาพจิตของประชาชนหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดนด้านจังหวัดจันทบุรีและตราด และศึกษาข้อมูลเบื้องต้นด้านสุขภาพจิตตามตัวแปรด้าน เพศ อายุ สถานภาพสมรส รายได้ การศึกษา ลักษณะครอบครัว การมีญาติพี่น้องอยู่ในหมู่บ้าน และการถูกคุกคามจากประเทศเพื่อนบ้าน โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 375 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสัมภาษณ์ และแบบทดสอบสุขภาพจิต Symptom distress checklist-90 (SCL-90) สถิติที่ใช้คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test F-test และการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีของ Scheffe ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป SPSS x ผลการวิจัยพบว่า 1. สัดส่วนของปัญหาสุขภาพจิตของประชาชนหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดนด้านจังหวัดจันทบุรี และตราดเท่ากับ 2 ต่อ 5 คิดเป็นร้อยละ 41.87 ซึ่งค่าเฉลี่ยคะแนนปัญหาสุขภาพจิตทุกด้านสูงกว่าเกณฑ์ปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 และปัญหาสุขภาพจิตด้านความรู้สึกมีความผิดปกติของร่างกาย (Somatization) พบได้มากที่สุดร้อยละ 27.2 2. ปัญหาสุขภาพจิตแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 จำแนกตาม เพศ ที่ระดับ 0.01 จำแนกตามอายุ สถานภาพสมรส การศึกษา และที่ระดับ 0.05 จำแนกตามการถูกคุกคามจากประเทศเพื่อนบ้าน
husbands who cheat women that cheat with married men why wifes cheat
My wife cheated on me click here all wives cheat
why men have affairs go redirect
what is an aspiration abortion abortion clinic nyc debate on abortion
free std testing dallas antibiotics for chlamydia and gonorrhea chlamydia throat
abortion personal stories longrangesystems.net suction abortion
aids pictures symptoms click aid symptoms
how to cheat on my husband site my wife cheated
i cheated on my husband now what robertsuk.com how to tell my husband i cheated
wives that cheat femchoice.org how to cheat on wife
women looking to cheat link when a husband cheats
women who cheated women who cheat on relationships looking for affair
my wife cheated now what read women who cheat with married men
written adult stories with animals and humans having sex spanking adult babies stories adult baby girl stories

Keywords: สุขภาพจิต, ommunity, psychiatry, SCL-90, stress, เครียด, ความเครียด, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, ชุมชน

ปีที่เผยแพร่/Year: 2537

Address: บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทบวงมหาวิทยาลัย

Code: 374370000125

ISSN/ISBN: 974-584-799-2

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย