เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การรับรู้ถึงความรักความห่วงใยจากสามี กับความพึงพอใจในชีวิตสมรสของภรรยาในสังคมชนบท อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด.

 

ผู้วิจัย/Authors: ไชยยันต์ สุขบาล

ชื่อเรื่อง/Title: การรับรู้ถึงความรักความห่วงใยจากสามี กับความพึงพอใจในชีวิตสมรสของภรรยาในสังคมชนบท อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด.

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัยเรื่อง การรับรู้ถึงความรักความห่วงใยจากสามี กับความพึงพอใจในชีวิตสมรสของภรรยาในสังคมชนบท อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด , พ.ศ. 2537

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง การรับรู้ถึงความรัก ความห่วงใยจากสามี บุคลิกภาพของภรรยา ความคล้ายคลึงของปัจจัยทางสังคม และรายได้ของครอบครัว กับความพึงพอใจในชีวิตสมรสของภรรยาในสังคมชนบท และเพื่อศึกษาตัวทำนายความพึงพอใจในชีวิตสมรสของภรรยาในสังคมชนบท ผลการวิจัยพบว่า 1. การรับรู้ความรักความห่วงใยจากสามี บุคลิกภาพของภรรยา ความคล้ายคลึงของปัจจัยทางสังคม และรายได้ของครอบครัว มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในชีวิตสมรสของภรรยา อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( r = .7444) 2. กลุ่มตัวทำนายความพึงพอใจในชีวิตสมรสของภรรยาในสังคมชนบท มีทั้งสิ้นสองตัวแปร คือการรับรู้ถึงความรักความห่วงใยจากสามี และบุคลิกภาพ Scale-N ของภรรยา ซึ่งสามารถร่วมกันทำนายความพึงพอใจในชีวิตสมรสของภรรยาได้ถึง ร้อยละ 54.87
why men have affairs redirect married men who cheat with men
married affairs sites wife cheated why do wifes cheat
website open i dreamed my husband cheated on me
free abortion pill open when to get abortion
wife cheaters infidelity open
how is aids transmitted statistics about hiv/aids worlds aids day
i cheated on my husband now what read i cheated on my
how do you know your wife cheated on you seniorgeekpc.com why do i want to cheat on my wife
would my boyfriend cheat site i found out my boyfriend cheated on me
most women cheat why people cheat in relationships married men cheat
reasons women cheat go how to cheat on wife
erotic stories images violent sex ohiovalleyrestoration.com boys suck boys dick sex stories
horny sex stories blog.gobiztech.com reading sex stories

Keywords: family, psychiatry, psychology, social, ครอบครัว, , คู่สมรส, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, จิตวิทยา, สังคม

ปีที่เผยแพร่/Year: 2537

Address: บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทบวงมหาวิทยาลัย

Code: 374370000124

ISSN/ISBN: 974-631-440-8

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย