เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: สุขภาพจิตของผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างในกรุงเทพมหานคร.

 

ผู้วิจัย/Authors: ผจงจิต ผาภูมิ

ชื่อเรื่อง/Title: สุขภาพจิตของผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างในกรุงเทพมหานคร.

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัยเรื่อง สุขภาพจิตของผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างในกรุงเทพมหานคร

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อหาความชุกของปัญหาสุขภาพจิตของผู้ขับขี่มอเตอร์ไซด์รับจ้างในกรุงเทพมหานครว่าเป็นอย่างไร และศึกษาว่าปัจจัยด้านบุคคลของผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้าง มีผลต่อการมีปัญหาสุขภาพจิตหรือไม่ อย่างไร เพื่อประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัยอื่น ๆ ต่อไป โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 270 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบสัมภาษณ์ข้อมูลส่วนบุคคล และแบบทดสอบสุขภาพจิต Symtoms Distress Checklist-90 (SCL-90) สถิติที่ใช้ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test F-test และทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยวิธี Scheffe ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป SPSS/PC+ ผลการวิจัยพบว่า 1. ความชุกของปัญหาสุขภาพจิตของผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างในกรุงเทพมหานคร คิดเป็นร้อยละ 31.5 โดยพบ ปัญหาสุขภาพจิต ด้านความรู้สึกว่ามีอาการทางกายมากที่สุด คิดเป็น ร้อยละ 15.2 รองลงมา คือ ความกลัวโดยไม่มีเหตุผล ความซึมเศร้า และความคิดหวาดระแวง คิดเป็นร้อยละ 11.9, 10.4 และ 10 ตามลำดับ 2. ปัญหาสุขภาพจิตแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01-0.05 จำแนกตามตัวแปรดังนี้คือ รายได้ ภาระหนี้สิน การมีโรคทางกาย ประสบการณ์ในการขับขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้าง และจำนวนชั่วโมงการทำงาน
why most women cheat all wives cheat signs of infidelity
cheater marriage affairs go
how is aids transmitted signs of aids in women worlds aids day
women wanting to cheat blog.itracsigns.com how to tell my husband i cheated
women cheat on their husbands boomasontennis.com why men cheat
married men affairs infidelity signs reasons why husbands cheat
most women cheat why people cheat in relationships married men cheat
college girl first time sex stories and pictures mom sex stories adult interactive stories
the reward joke classic adult jokes jokes stories humor funny site put in plastic panties stories adult

Keywords: สุขภาพจิต, สุขภาพจิตของผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างในกรุงเทพมหานคร, สุขภาพจิต, ผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้าง, mental health problem

ปีที่เผยแพร่/Year: 2537

Address: บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทบวงมหาวิทยาลัย

Code: 374370000122

ISSN/ISBN: 974-631-278-2

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย