เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: สภาวะจิตสังคมของเด็กป่วยโรคลมชัก.

 

ผู้วิจัย/Authors: สุภาวดี เหลืองศรีปกรณ์

ชื่อเรื่อง/Title: สภาวะจิตสังคมของเด็กป่วยโรคลมชัก.

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัยเรื่องสภาวะจิตสังคมของเด็กป่วยโรคลมชัก, พ.ศ.2537

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาวะจิตสังคมของเด็กป่วยโรคลมชัก และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบางประการ ได้แก่ อายุที่เริ่มเป็นโรคลมชัก ระยะเวลาที่เป็นโรคและความถี่ของการชัก กับสภาวะจิตสังคมของเด็กป่วยโรคลมชัก เป็นการวิจัย ณ จุดเวลาใด เวลาหนึ่ง ตัวอย่างเป็นผู้ป่วยโรคลมชักที่มารับการรักษาที่คลินิกประสาทวิทยา แผนกกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลเด็ก และโรงพยาบาลรามาธิบดี จำนวน 100 ราย เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบทดสอบสภาวะจิตสังคม ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น วิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ โปรแกรม SPSS ผลการวิจัยพบว่า ด้านสภาวะอารมณ์และพฤติกรรม ผู้ป่วยมีอารมณ์กลัว วิตกกังวล และซึมเศร้า น้อย ผู้ป่วยมีพฤติกรรมก้าวร้าวและพฤติกรรมถดถอย น้อย การพึ่งพิงผู้อื่น มีเป็นบางครั้ง ส่วนพฤติกรรมความผิดปกติที่มีความบกพร่องของความตั้งใจและการอยู่ไม่นิ่ง (ADHD.) พบร้อยละ 12 ด้านการเรียน พบว่า ผู้ป่วยส่วนใหญ่ (ร้อยละ 78) ศึกษาอยู่ในระดับชั้นตามเกณฑ์อายุ ผู้ป่วยที่ศึกษาอยู่ในระดับชั้นต่ำกว่าเกณฑ์อายุ พบ ร้อยละ 11 และผู้ป่วยที่ไม่ได้ศึกษาหรือออกจากการศึกษาพบร้อยละ 11 ด้านความสัมพันธ์กับผู้อื่น พบว่าผู้ป่วยเป็นที่รักใคร่ของพี่น้องและเพื่อน ค่อนข้างมาก ส่วนเรื่องขี้อาย กระดาก ไม่ค่อยพูด ถูกล้อเลียนจากผู้อื่น ชอบเกเร และแยกตัวอยู่ตามลำพัง พบน้อย อายุที่เริ่มเป็นโรคลมชัก มีความสัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมก้าวร้าว และการชอบเกเร รังแกผู้อื่น อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 ตามลำดับ และมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการถูกล้อเลียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ระยะเวลาที่เป็นโรคลมชัก มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมก้าวร้าว และการเป็นที่รักใคร่ของพี่น้อง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.01 ตามลำดับ ความถี่ของการชัก มีความสัมพันธ์กับระดับการศึกษา การถูกล้อเลียนจากผู้อื่น และลักษณะขี้อาย กระดาก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01,0.01,และ 0.05 ตามลำดับ
why men have affairs reason why husband cheat married men who cheat with men
website cheat how often do women cheat on their husbands
how is aids transmitted signs of aids in women worlds aids day
how to cheat on my husband love affairs with married men my wife cheated
i want to cheat on my girlfriend my girlfriend thinks i cheated on her will my girlfriend cheat
i cheated on my husband now what just found out my husband cheated on me i cheated on my
cheated on my husband link how to tell my husband i cheated
when your wife cheats click i want my wife to cheat on me
percent of women that cheat link how to spot a cheater

Keywords: สภาวะสุขภาพจิต, child, child psychiatry, epilepsy, , psychiatry, psychology, social, เด็ก, โรคลมชัก, จิตเวช, จิตเวชเด็ก, จิตเวชศาสตร์, จิตวิทยา, สังคม

ปีที่เผยแพร่/Year: 2537

Address: บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทบวงมหาวิทยาลัย

Code: 374370000120

ISSN/ISBN: 974-631-665-6

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย