เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การเปรียบเทียบพัฒนาการด้านความจำเกี่ยวกับตำแหน่งของวัตถุที่ถูกซ่อนไว้ของทารกอายุ 9 เดือน ระหว่างทารกที่คลอดครบกำหนดและทารกที่คลอดก่อนกำหนด.

 

ผู้วิจัย/Authors: พัชราวัย เวทศักดิ์

ชื่อเรื่อง/Title: การเปรียบเทียบพัฒนาการด้านความจำเกี่ยวกับตำแหน่งของวัตถุที่ถูกซ่อนไว้ของทารกอายุ 9 เดือน ระหว่างทารกที่คลอดครบกำหนดและทารกที่คลอดก่อนกำหนด.

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัย พ.ศ. 2537

รายละเอียด / Details:

การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อเปรียบเทียบพัฒนาการด้านความจำเกี่ยวกับตำแหน่งของวัตถุที่ถูกซ่อนไว้ของทารก 9 เดือน ระหว่างทารกที่คลอดครบกำหนดและทารกที่คลอดก่อนกำหนด กลุ่มตัวอย่างเป็นทารก อายุ 9 เดือน คลอดครบกำหนดน้ำหนักแรกคลอดตั้งแต่ 2,500 กรัมขึ้นไป จำนวน 30 คน และคลอดก่อนกำหนดน้ำหนักแรกคลอดน้อยกว่า 2,500 กรัม จำนวน 30 คน จากคลินิกคสุขภาพเด็กดี โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 6 จังหวัดขอนแก่น โดยดำเนินการทดลองเป็นรายบุคคล และทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการทดสอบไคสแควร์ และการทดสอบฟิชเชอร์ เอ๊กแซค พร้อมแบบบิลิตี้ ผลการวิจัยพบว่า 1. ทารกคลอดครบกำหนดที่มีอายุ 9 เดือน มีความสามารถผ่านการทดสอบด้านความจำเกี่ยวกับตำแหน่งของวัตถุที่ถูกซ่อนไว้ได้มากกว่า ทารกคลอดก่อนกำหนดในระดับอายุเดียวกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อให้ค้นหาวัตถุในทันที 2. ทารกคลอดครบกำหนดและทารกคลอดก่อนกำหนด ที่มีอายุ 9 เดือน มีความสามารถผ่านการทดสอบด้านความจำเกี่ยวกับตำแหน่งของวัตถุที่ถูกซ่อนไว้เมื่อยืดระยะเวลาออกไปได้ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
husbands who cheat website why wifes cheat
why men have affairs go redirect
aids pictures symptoms aids testing aid symptoms
i want my girlfriend to cheat site my virtual girlfriend cheats
cheated on my husband link how to tell my husband i cheated

Keywords: ความจำ, จิตวิทยา์, เด็ก, ทารก, พัฒนาการด้านความจำ, memory, child, infancy, infant, psychiatry, psychology

ปีที่เผยแพร่/Year: 2537

Address: บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทบวงมหาวิทยาลัย

Code: 374370000078

ISSN/ISBN: 974-631-930-2

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย