เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: พัฒนาการของความเข้าใจเกี่ยวกับการรับรู้ในฐานะที่เป็นแหล่งที่มาของความรู้ในเด็กวัยก่อนเรียน.

 

ผู้วิจัย/Authors: ปภัสสรา รัตตะรังสี

ชื่อเรื่อง/Title: พัฒนาการของความเข้าใจเกี่ยวกับการรับรู้ในฐานะที่เป็นแหล่งที่มาของความรู้ในเด็กวัยก่อนเรียน.

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัย พ.ศ. 2537

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพัฒนาการของความสามารถในการเข้าใจเกี่ยวกับการรับรู้ในฐานะที่เป็นแหล่งที่มาของความรู้ในเด็กอายุ 3-5 ปี และเปรียบเทียบความสามารถในการเข้าใจเกี่ยวกับการรับรู้ในฐานะที่เป็นแหล่งที่มาของความรู้ในประเภทการรับรู้ที่แตกต่างกัน ผลการวิจัยพบว่า 1. เด็กที่มีอายุมากกว่า มีความสามารถในการเข้าใจเกี่ยวกับการรับรู้ในฐานะที่เป็นแหล่งที่มาของความรู้มากกว่าเด็กที่มีอายุน้อยกว่า อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2. เด็กมีความสามารถในการเข้าใจเกี่ยวกับการรับรู้ด้านการมองเห็น การได้ยินและการสัมผัส ในฐานะที่เป็นแหล่งที่มาของความรู้ไม่แตกต่างกัน 3. เด็กอายุ 3 ปี และ 5 ปี มีความสามารถในการเข้าใจเกี่ยวกับการรับรู้ในฐานะที่เป็นแหล่งที่มาของความรู้ของตนเองมากกว่าความสามารถในการเข้าใจเกี่ยวกับการรับรู้ในฐานะที่เป็นแหล่งที่มาของความรู้ของผู้อื่น อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ในทุกประเภทการรับรู้ เด็กอายุ 4 ปี มีความสามารถในการเข้าใจเกี่ยวกับการรับรู้ในฐานะที่เป็นแหล่งที่มาของความรู้ของตนเองมากกว่าความสามารถในการเข้าใจเกี่ยวกับการรับรู้ฐานะที่เป็นแหล่งที่มาของความรู้ของคนอื่น อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ในสองประเภทการรับรู้ (การมองเห็นและการได้ยิน) สำหรับประเภทการรับรู้โดยการสัมผัสพบว่าไม่แตกต่างกัน
website my wife cheated on me now what how often do women cheat on their husbands
free abortion pill what are the risks of abortion when to get abortion
what is in the abortion pill how much for abortion the morning after pill
why men have affairs why women cheat on men they love redirect
facts on hiv/aids aids treatments hiv transmission
reason women cheat read i dreamed my husband cheated on me
why married men cheat on their wives thesailersweb.com cheat on my wife
erotic sex adult stories fiction free adult porn stories mom and son tamil sex stories readable

Keywords: พัฒนาการ, การรับรู้, เด็กวัยก่อนเรียน, เด็ก, child, psychiatry, psychology, perception

ปีที่เผยแพร่/Year: 2537

Address: บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทบวงมหาวิทยาลัย

Code: 374370000077

ISSN/ISBN: 974-631-048-8

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย