เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การศึกษาการรับรู้ความสัมพันธ์ระหว่างหมวดประสาทสัมผัสด้านการเห็นและการได้ยินในทารกอายุ 4 เดือน (A STUDY OF INTERMODAL).

 

ผู้วิจัย/Authors: ใจเพชร สมประสงค์

ชื่อเรื่อง/Title: การศึกษาการรับรู้ความสัมพันธ์ระหว่างหมวดประสาทสัมผัสด้านการเห็นและการได้ยินในทารกอายุ 4 เดือน (A STUDY OF INTERMODAL).

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัย พ.ศ. 2537

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู้ความสัมพันธ์ระหว่างหมวดประสาทสัมผัส ด้านการเห็นการได้ยินในทารกอายุ 4 เดือน ผลการวิจัยพบว่าทารกอายุ 4 เดือนที่มีแนวโน้มในการรับรู้ความสัมพันธ์ระหว่างหมวดประสาทสัมผัสด้านการเห็นและการได้ยิน มีจำนวนมากกว่าทารกที่ไม่มีแนวโน้มในการรับรู้ความสัมพันธ์ระหว่างหมวดประสาทสัมผัสด้านการเห็นและการได้ยินอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (Binomial test)
why men have affairs redirect married men who cheat with men
website my wife cheated on me now what how often do women cheat on their husbands
how do i know if my wife has cheated link what is infidelity
how to spot a cheater My girlfriend cheated on me open
why men have affairs redirect redirect
did my girlfriend cheat link i want my girlfriend to cheat on me
how to cheat with a married woman west-bot.com my wife cheated on me with my father
wives that cheat femchoice.org how to cheat on wife
women who cheated reasons why husband cheat looking for affair
married men affairs go reasons why husbands cheat
cheats women cheat infidelity in marriage
written adult stories with animals and humans having sex spanking adult babies stories adult baby girl stories

Keywords: การรับรู้, จิตวิทยา, เด็ก, ทารก, ประสาทสัมผัสด้านการเห็นและการได้ยินในทารกอายุ 4 เดือน, child, infancy, infant, psychiatry, psychology

ปีที่เผยแพร่/Year: 2537

Address: บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทบวงมหาวิทยาลัย

Code: 374370000076

ISSN/ISBN: 974-632-381-4

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย