เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การศึกษาเปรียบเทียบพัฒนาการการจำเพลงที่มีคำสัมผัสและไม่มีคำสัมผัสของเด็กอายุ 7 ถึง 11 ปี.

 

ผู้วิจัย/Authors: สุกัญญา ทองเสงี่ยม

ชื่อเรื่อง/Title: การศึกษาเปรียบเทียบพัฒนาการการจำเพลงที่มีคำสัมผัสและไม่มีคำสัมผัสของเด็กอายุ 7 ถึง 11 ปี.

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัย พ.ศ. 2537

รายละเอียด / Details:

การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาเปรียบเทียบพัฒนาการ การจำเพลงที่มีคำสัมผัสและไม่มีคำสัมผัส รวมทั้งศึกษาเปรียบเทียบพัฒนาการในการจำเพลงด้วยวิธีการประสาน เป็นหน่วยเดียวกัน และการจำเพลงแบบอิสระของเด็กอายุ 7 ปี 9 ปี และ 11 ปี กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2, 4 และ 6 ของโรงเรียนอนุบาลราชบุรี จำนวน 60 คน ผลการวิจัยพบว่า 1. เด็กทั้ง 3 ระดับอายุ จำเพลงที่มีเนื้อเพลงที่มีคำสัมผัสได้ไม่แตกต่างจากเพลงที่มีเนื้อเพลงที่ไม่มีคำสัมผัส 2. เด็กทั้ง 3 ระดับอายุ มีการจำเพลงด้วยวิธีการประสานเป็นหน่วยเดียวกันมากกว่า การจำเพลงแบบอิสระในเพลงเก่า เพลงใหม่เพลงเก่า/ทำนองใหม่ และเพลงใหม่/ทำนองเก่า ส่วนในเพลงสลับคู่ไม่พบว่าเด็กมีการจำแบบประสานเป็นหน่วยเดียวกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 3. การจำเพลงด้วยวิธีการประสานเป็นหน่วยเดียวกัน มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้น
why men have affairs redirect married men who cheat with men
My wife cheated on me click here all wives cheat
married affairs sites cheat wife why do wifes cheat
read go married and want to cheat
how do i know if my wife has cheated what to do when husband cheats what is infidelity
wife cheaters website open
facts on hiv/aids nav-connector.com hiv transmission
reason women cheat read i dreamed my husband cheated on me
i cheated on my boyfriend and told him open my boyfriend cheated on me should i forgive him
my husband cheated femchoice.org dating for married people
i cheated on my husband now what read i cheated on my
women cheat on their husbands boomasontennis.com why men cheat
how to catch a cheat tolobel.com married men having affairs
erotic sex adult stories fiction free open tamil sex stories readable
written adult stories with animals and humans having sex spanking adult babies stories adult baby girl stories

Keywords: พัฒนาการการจำเพลงที่มีคำสัมผัสและไม่มีคำสัมผัสของเด็กอายุ 7 ถึง 11 ปี, จิตวิทยา, ดนตรี, เด็ก, child, music, psychiatry, psychology

ปีที่เผยแพร่/Year: 2537

Address: บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทบวงมหาวิทยาลัย

Code: 374370000075

ISSN/ISBN: 974-631-903-7

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย