เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การศึกษาเปรียบเทียบการฝึกการสอนตนเอง การฝึกการพิจารณาข่าวสารและการฝึกทำกิจกรรมในเครื่องมือฝึกทักษะการฟังที่มีต่อทักษะการฟังข่าวสารเชิงอ้างอิงในเด็กอายุ 5 ปี.

 

ผู้วิจัย/Authors: นิศรา สายันต์วิสุทธิคาม

ชื่อเรื่อง/Title: การศึกษาเปรียบเทียบการฝึกการสอนตนเอง การฝึกการพิจารณาข่าวสารและการฝึกทำกิจกรรมในเครื่องมือฝึกทักษะการฟังที่มีต่อทักษะการฟังข่าวสารเชิงอ้างอิงในเด็กอายุ 5 ปี.

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัย พ.ศ. 2537

รายละเอียด / Details:

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการฝึกการสอนตนเอง การฝึกการพิจารณาข่าวสารและการฝึกทำกิจกรรมในเครื่องมือฝึกทักษะการฟังที่มีต่อทักษะการฟังข่าวสารเชิงอ้างอิงในเด็กอายุ 5 ปี ผลการวิจัยพบว่า 1. ในระยะหลังทดลอง เด็กที่ได้รับการฝึกการสอนตนเองมีทักษะการฟังข่าวสารเชิงอ้างอิง เพิ่มขึ้นมากกว่าเด็กที่ได้รับการฝึกการพิจารณาข่าวสาร และเด็กที่ได้รับการฝึกการพิจารณาข่าวสารมีทักษะการฟังข่าวสารเชิงอ้างอิงเพิ่มขึ้นมากกว่า เด็กที่ได้รับการฝึกทำกิจกรรมในเครื่องมือฝึกทักษะการฟังอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนในระยะติดตามผลเด็กที่ได้รับการฝึกการสอนตนเองและเด็กที่ได้รับการฝึกการพิจารณาข่าวสารมีทักษะการฟังข่าวสารเชิงอ้างอิงเพิ่มขึ้นจากระยะก่อนทดลองไม่แตกต่างกันและทั้งสองกลุ่มมีทักษะดังกล่าว เพิ่มขึ้นมากกว่าเด็กที่ได้รับการฝึกทำกิจกรรมในเครื่องมือฝึกทักษะการฟังอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2. ในระยะก่อนทดลอง เด็กทุกกลุ่มมีทักษะการฟังข่าวสารที่ให้ข้อมูลเพียงพอมากกว่าทักษะการฟังข่าวสารที่ให้ข้อมูลคลุมเครือบางส่วน และมีทักษณะการฟังข่าวสารที่ให้ข้อมูลคลุมเครือบางส่วนมากกว่าทักษะการฟังข่าวสารที่ให้ข้อมูลคลุมเครือทั้งหมด แต่ในระยะหลังทดลองและติดตามผล เด็กแต่ละกลุ่มมีความมากน้อยของทักษะการฟังข่าวสารอ้างอิงจำแนกตามประเภทของข่าวสารแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3. เด็กทุกกลุ่มมีทักษะการฟังข่าวสารเชิงอ้างอิงเพิ่มขึ้นจากระยะก่อนทดลอง ทั้งในระยะหลังทดลองและติดตามผลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
read go married and want to cheat
what is in the abortion pill how much for abortion the morning after pill
herpes std pictures signs of std pictures how do they test for chlamydia
aids pictures symptoms cure hiv aid symptoms
my girl friend cheated on me scottdangelo.com I cheated on my wife
i cheated on my husband now what faithwalker.org i cheated on my
i want my girlfriend to cheat sigridw.com my virtual girlfriend cheats
women looking to cheat link when a husband cheats
how to cheat on wife letter to husband who cheated why wife cheated
the reward joke classic adult jokes jokes stories humor funny site put in plastic panties stories adult
why married men have affairs click married men cheat with men

Keywords: การฝึกการพิจารณาข่าวสารและการฝึกทำกิจกรรมในเครื่องมือฝึกทักษะการฟังที่มีต่อทักษะการฟังข่าวสารเชิงอ้างอิงในเด็กอายุ 5 ปี, จิตวิทยา, เด็ก, child, psychiatry, psychology

ปีที่เผยแพร่/Year: 2537

Address: บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทบวงมหาวิทยาลัย

Code: 374370000074

ISSN/ISBN: 974-632-209-5

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย