เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในงานกับภาวะวิตกกังวลในกลุ่มวิศวกรโรงงานอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิค.

 

ผู้วิจัย/Authors: รัชนี ภู่ไพจิตร์กุล

ชื่อเรื่อง/Title: ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในงานกับภาวะวิตกกังวลในกลุ่มวิศวกรโรงงานอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิค.

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในงานกับภาวะวิตกกังวลในกลุ่มวิศวกรโรงงานอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิค, พ.ศ. 2536

รายละเอียด / Details:

การศึกษาเชิงวิจัยสำรวจครั้งนี้ เพื่อศึกษาความสัมพันธระหว่างความพึงพอใจในงานกับภาวะวิตกกังวลในกลุ่มวิศวกรจำนวน 138 คน ในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่จำนวน 3 โรงงาน ซึ่งผลิตภัณฑ์ 3 ชนิดคือ ฮาร์ดดิสก์ (Hard disk) แผงวงจรไฟฟ้า (Intigrate circuit) และโทรทัศน์ โดยใช้มาตรวัดความพึงพอใจในงาน Job Descriptive Index ของสมิทมี 5 ด้าน คือ งาน รายได้ โอกาสในความก้าวหน้า ผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน และมาตรวัดความวิตกกังวลของสปิลเบอร์เกอร์มี 2 ด้าน คือ สเตทและเทรท วิเคราะห์ข้อมูลหาความสัมพันธ์โดยใช้ Pearson’s coefficient ผลการวิจัยพบว่าสนับสนุนสมมติฐานที่ตั้งไว้คือความพึงพอใจในงานมีความสัมพันธ์กับความวิตกกังวล ความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง ในทางลบอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในแต่ละด้าน ด้านงานจะมีความสัมพันธ์กับความวิตกกังวลมากที่สุด ผลการศึกษาได้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันในแต่ละด้านดังนี้ งานกับความวิตกกังวลแบบสเตท r = -0.54 งานกับความวิตกกังวลแบบเทรท r= -0.47 รายได้กับความวิตกกังวลแบบสเตท = .-026 รายได้กับความวิตกกังวลแบบเทรท r= -.027 โอกาสในความก้าวหน้ากับความวิตกกังวลแบบสเตท r = -0.39 โอกาสในความก้าวหน้ากับความวิตกกังวลแบบเทรท r = -0.37 ผู้บังคับบัญชากับความวิตกกังวลแบบสเตท r = -0.34 ผู้บังคับบัญชากับความวิตกกังวลเทรท r = -0.34 ผู้ร่วมงานกับความวิตกกังวลแบบสเตท r = -0.31 ผู้ร่วมงานกับความวิตกกังวลแบบเทรท r = -0.44
read go married and want to cheat
cheaters wife affair read
spy phone free download android spy apps free texting spyware
abortion personal stories longrangesystems.net suction abortion
aids pictures symptoms cure hiv aid symptoms
how to cheat on my husband love affairs with married men my wife cheated
would my boyfriend cheat parentpower.com i had a dream that my boyfriend cheated on me
cheat on my girlfriend girlfriend cheated on me watching my girlfriend cheat
why do husband cheat blog.jrmissworld.com when married men cheat

Keywords: ภาวะวิตกกังวล, ความพึงพอใจ, โรงงานอุตสาหกรรม, คนงาน, ความเครียด, ผู้ใช้แรงงาน, วิศวกร, จิตวิทยา, anxiety, industry, labour, psychology

ปีที่เผยแพร่/Year: 2536

Address: บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทบวงมหาวิทยาลัย

Code: 374360000143

ISSN/ISBN: 974-584-143-9

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย