เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ปัญหาพฤติกรรมในเด็กวัยรุ่นชั้นมัธยมต้น สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดลพบุรี.

 

ผู้วิจัย/Authors: ปนัดดา มุมบ้านเซ่า

ชื่อเรื่อง/Title: ปัญหาพฤติกรรมในเด็กวัยรุ่นชั้นมัธยมต้น สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดลพบุรี.

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัยเรื่อง ปัญหาพฤติกรรมในเด็กวัยรุ่นชั้นมัธยมต้น สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดลพบุรี, พ.ศ. 2536

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความชุกของปัญหาพฤติกรรม และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับปัญหาพฤติกรรมในเด็กมัธยมต้น โดยทำการศึกษากับนักเรียนชั้น ม.1-ม.3 สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดลพบุรี ที่มีอายุระหว่าง 12-16 ปี จำนวน 370 คน และผู้ปกครองของเด็กนักเรียนกลุ่มนี้ โดยใช้แบบสำรวจพฤติกรรมเด็ก TYC (That Youth Checklist) และแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจมีความสัมพันธ์กับปัญหาพฤติกรรม ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปว่า ความชุกของปัญหาพฤติกรรมในเด็กมัธยมต้น เท่ากับร้อยละ 36.2 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับปัญหาพฤติกรรม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติได้แก่ สถานภาพสมรสของบิดา มารดา (ที่ระดับ 0.001) และรูปแบบการอบรมเลี้ยงดู (ที่ระดับ 0.05) ปัจจัยที่ไม่มีความสัมพันธกับปัญหาพฤติกรรม ได้แก่ ผลการเรียน จำนวนสมาชิกในครอบครัว ประวัติการเจ็บป่วยทางกายของเด็ก ประวัติการเจ็บป่วยทางจิตของบิดา มารดา และรายได้ของบิดา มารดา
why men have affairs website married men who cheat with men
how is aids transmitted early symptoms of hiv infection worlds aids day
spy phone free download spyware mobile texting spyware
did my girlfriend cheat link i want my girlfriend to cheat on me
written adult stories with animals and humans having sex spanking adult babies stories adult baby girl stories
sex stories of preteen girls myjustliving.com wife adult stories

Keywords: พฤติกรรมในเด็กวัยรุ่นชั้นมัธยมต้น, พฤติกรรม, เด็ก, วัยรุ่น, adolescence, behavior, behaviour, child, psychology

ปีที่เผยแพร่/Year: 2536

Address: บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทบวงมหาวิทยาลัย

Code: 374360000142

ISSN/ISBN: 974-584-270-2

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย