เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ทัศนคติและพฤติกรรมทางเพศของผู้ติดเชื้อ HIV ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์.

 

ผู้วิจัย/Authors: จันทรา อัศวกุลกำเนิด

ชื่อเรื่อง/Title: ทัศนคติและพฤติกรรมทางเพศของผู้ติดเชื้อ HIV ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์.

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัยเรื่อง ทัศนคติและพฤติกรรมทางเพศของผู้ติดเชื้อ HIV ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ พ.ศ.2536

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมทางเพศของผู้ติดเชื้อ HIV ซึ่งรับการรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ตลอดจนเปรียบเทียบทัศนคติทางเพศของผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีความแตกต่างกันในด้านอายุ เพศ ระดับการศึกษา สถานภาพ และเศรษฐานะ ผลการวิจัยพฤติกรรมทางเพศพบว่า เพศชายมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกเมื่ออายุ 18 ปี โดยประมาณ ส่วนเพศหญิงมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก เมื่ออายุ 20 ปี โดยประมาณ พบพฤติกรรมทางเพศแบบ Heterosexual ในเพศชาย ร้อยละ 81 ในเพศหญิง ร้อยละ 100 และพบพฤติกรรมทางเพศแบบ Homosexual และ Bisexual ในเพศชาย ร้อยละ 15 และ 4 ตามลำดับ ก่อนทราบผลการตรวจเลือดพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เป็นเพศชายมีพฤติกรรมสำส่อนและมีเพศสัมพันธ์กับกลุ่มเสี่ยงในอัตราสูงกว่ากลุ่มตัวอย่างที่เป็นเพศหญิง และภายหลังทราบผลการตรวจเลือดพบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งเพศชายและเพศหญิงมีพฤติกรรมสำส่อนและมีเพศสัมพันธ์กับกลุ่มเสี่ยงลดลงในจำนวนนี้พบว่า ร้อยละ 7.2 ของเพศชายไม่มีเพศสัมพันธ์เลยภายหลังทราบผลการตรวจเลือด และร้อยละ 6.5 ของเพศหญิงไม่มีเพศสัมพันธ์เลยภายหลังทราบผลการตรวจเลือด สำหรับพฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามัยพบว่า มีการใช้ถุงยางอนามัยเพิ่มขึ้นภายหลังทราบผลการตรวจเลือด แต่ยังคงมีร้อยละ 6.2 ในเพศชาย และร้อยละ 29 ในเพศหญิงที่ไม่เคยใช้ถุงยางอนามัยเลย ทัศนคติทางเพศชายพบว่า ผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีความแตกต่างกันในด้านอายุ เพศ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส และเศรษฐานะ มีทัศนคติทางเพศแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
husbands who cheat website why wifes cheat
cheaters wife affair read
free abortion pill read when to get abortion
what is an aspiration abortion abortion costs debate on abortion
spy phone free download spyware mobile texting spyware
herpes std pictures fitness.markmcgookin.com how do they test for chlamydia
spy phone apps android texting spy app android spyware for android phone
would my boyfriend cheat parentpower.com i had a dream that my boyfriend cheated on me
meet to cheat femchoice.org why women cheat
how to cheat on your boyfriend did my boyfriend cheat cheat on your boyfriend
why married men cheat on their wives thesailersweb.com cheat on my wife
married men affairs infidelity signs reasons why husbands cheat
most women cheat why people cheat in relationships married men cheat
indian sex stories tolobel.com adult sex stories teacher student
dating for married how women cheat meet to cheat
free indian sex stories site interactive adult stories

Keywords: ทัศนคติ, AIDS, HIV, psychiatry, sex, เพศ, เอดส์, โรคเอดส์, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์

ปีที่เผยแพร่/Year: 2536

Address: บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทบวงมหาวิทยาลัย

Code: 374360000129

ISSN/ISBN: 974-582-791-6

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย